Contoh Soalan

Contoh Soalan

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
c).............................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.

Kelebihan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

Kelemahan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

a)...........................................................................................
b)...........................................................................................
c)...........................................................................................

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai

a)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................

4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

Soalan Esei1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE?

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.


3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut
  1. Mel elektronik
  2. Telesidang video
  3. Hipermedia
  4. Realiti Maya
  5. Enjin pencarian


Latihan Penggunaan Bahan VideoSoalan Struktur


Jawab semua soalan1. Gambar di atas adalah sebuah kamera video.Senaraikan bahagian penting yang terdapat pada kamera video berkenaan.

a)................................................................
b)................................................................
c)................................................................
d)................................................................
e)................................................................
f)................................................................

2. Apakah yang dimaksudkan dengan Medan Jelas ( Depth of Field/DOF)

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3) Terdapat pelbagai jenis shot semasa mengambil gambar melalui kamera video. Apakah perbezaaan gambar yang diambil menggunakan Close Up dengan Long shot.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

4) Terdapat beberapa teknik mengambil shot. Huraikan secara ringkas teknik-teknik berikut:

a) Teknik Panning
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

b)Teknik Perherakan Dolly
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

c) Teknik Pergerakan Truck
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

d) Teknik Pergerakan Tilting
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Imej sekuntum bunga yang terperinci perlu dirakamkan dengan menggunakan shot

(A) Jarak jauh (long shot)
(B) paras pinggang (waist shot)
(C) jarak dekat (close-up shot)
(D) paling dekat (extra big close-up shot)


2. Apabila anda hendak merakamkan pergerakan pelumba motosikal yang bergerak laju, teknik yang sesuai digunakan ialah

(A) tilt
(B) pan
(C) dolly
(D) truck

3. Extension bagi fail video ialah

(A) senja.mp3
(B) senja.wmf
(C) senja.mpeg
(D) senja.wav

4. Teknik sisipan dalam kerja akhir menyunting video ialah

(A) rakaman baru ditindih di atas rakaman asal
(B) rakaman asal disisipkan muzik dan suara pengulas di dalam studio
(C) menggunting dan menyambung kembali beberapa pita imej video menjadi sebuah pita sahaja.
(D) shot disalin ke pita baru mengikut susunan yang dikehendaki dan bukan mengikut susunan susunan semasa dirakam

5. Antara langkah yang perlu diikuti bagi menghasilkan sebuah penerbitan video ialah

I. prebiu
II. menulis skrip
III. membuat rakaman
IV. penyataan objektif
V. melakukan suntingan
(A) II, III, IV dan V
(B) II, III, IV, V dan I
(C) II, III, I, V dan IV
(D) I, II, III, V dan I


Soalan Esei

1. Anda hendak menyunting sebuah rancangan daripada beberapa sumber seperti berita, dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran pengkhususan anda. Jelaskan langkah-langkah yang akan anda lakukan bagi menyiapkan tugasan ini dari awal sehingga siap untuk digunakan dalam sesi pengajaran anda.Latihan Penggunaan Bahan Audio


Soalan Struktur

Jawab semua soalan berikut

1. Terdapat beberapa format audio yang biasa digunakan di dalam pengajaran. Senaraikan 4 format audio yang dimaksudkan.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................

2.Untuk menerbitkan bahan audio, beberapa bahan audio diperlukan. Senaraikan bahan-bahan tersebut.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................
e)..........................................................................

3. Huraikan secara ringkas jenis mikrofon mengikut penggunaan seperti berikut.

a) Mikrofon kondenser
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

b) Mikrofon dinamik
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

c)Mikrofon mini
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

4) Apakah yang dimaksudkan Mikrofon satu hala (Uni-Directional)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


5) Gambar di bawah adalah jenis-jenis mikrofon. Namakan jenis mikrofon berkenaan daripada pilihan di bawah.

Mikrofon dinamik/ mikrofon Omni directional/ mikrofon Uni Directional / Mikrofon Bi Directional


Mikrofon jenis .....................................................


Mikrofon ini jenis .........................................................

6) Anda hendak menerbitkan sebuah lakonan. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil sebelum anda memulakankerja. Jelaskan langkah-langkah tersebut.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................
e)..........................................................................
f)..........................................................................
g)..........................................................................

7) Huraikan secara ringkas mengenai format fail audio berikut:

a) Wave (WAV)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

b) Audio Interchange File Format (AIFF)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


c) MPEG Level 3 (MP3)

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

d) Real Audio (.RA)

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Berikut adalah keadaan-keadaan yang boleh membantuu pemahamam pelajar terhadap perkara yang ingin disampaikan oleh guru kecuali

(A) kesediaan mendengar
(B) nada audio hendaklah sekata
(C) kejelasan yang optimum punca audio
(D) lapangan rujuk (frame of reference ) yang sama antara penyampai dengan pendengar


2. Untuk merakam bunyi anak burung ketika diberikan makanan oleh ibunya, mikrofon yang sesuai digunakan ialah jenis

(A) sehala
(B) shotgun
(C) omni-directional
(D) Tanpa wayar

3. Ali mahu supaya pengadun suara memperlahankan muzik latar semasa rakaman. Jadi arahan yang ditulis oleh Ali di atas skrip ialaj

(A) FI
(B) FO
(C) FD
(D) BG FD

4. Dalam penyediaan skrip untuk rakaman audio terdapat beberapa singkatan yang perlu diketahui. Manakah satu daripada berikut singkatan yang membawa maksud Muzik menaik perlahan-lahan,

(A) FI (Fade in)
(B) FO (Fade out)
(C) FUp (Fade up)
(D) FD (Fade down)

5. Manakah satu daripada berikut merupakan perisian suntingan audio?

(A) Authorware
(B) Sound Forge
(C) Toolbook
(D) Ulead Studio


6. Ahmad telah membuat rakaman audio melalui skrip lakonan untuk tujuan pengajaran dan pembnelajaran. Manakah satu format fail audio yang boleh digunakan oleh Ahmad untuk tujuan penghasilan audio.

I. www.aiff
II. xxx.mid
III.yyy.wav
IV. zzz,gif
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I,II dan III sahaja
(D) I,II,III dan IV

Buku Teknologi


Noriati A.Rashid, et. al. (2009).Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam. Oxford Fajar.Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain.(2009). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Puchong.Penerbitan Multimedia.Iskandar Ab Rashid & Zaitun Ismail.(2006). Fotografi Digital Cara Mudah. Kuala Lumpur. Venton Publishing.
Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006).Animasi : Dari Helaian Kertas Ke Skrin Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.
Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2000).Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur. Venton Publishing.Jamalluddin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir.(2001).Pembangunan Perisian Multimedia:Satu Pendekatan Sistematik.Kuala Lumpur. Venton Publishing.Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2006). Teknologi dan Rekabentuk Grafik Digital.Kuala Lumpur. Venton Publishing.


Jamalluddin Harun & Zaidatun Tasir.(2003).Multimedia Dalam Pendidikan.Kuala Lumpur.Publication & Distributors.Buku Integrasi TMKJamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6 Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.
Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2000). Macro Media Authorware 6. Siri 1.Kuala Lumpur. Venton.
Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Macro Media Authorware 6. Projek Interaktif Aras Tinggi. Siri 3.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Adobe Photoshop 6. Menguasai Dunia Grafik Berkomputer.Siri 2.Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2001). Microsoft Access XP; Menguasai Pengkalan Data Siri 1. Kuala Lumpur. Venton.


Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2001). Microsoft Access XP; Menguasai Pengkalan Data Siri 2. Kuala Lumpur. Venton.

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir.(2002). Microsoft Excel; Menguasai Perisian Hamparan Elektronik. Kuala Lumpur. Venton.
Maizah Hura Ahmad, Ibrahim Ahmad dan Baharuddin Aris. (2006).Aplikasi Microsoft Excel; Matematik, Statistik, Macro & Validation. Kuala Lumpur.Venton.

Joshua C.Nossiter.(1995).Using Excel For Windows 95: The Fast and Easy Way to Learn.Inndianapolis.Que Corporation.Noor Azean Atan,et al.(2007). Pembangunan Web Interaktif.Satu Pendekatan Sistematik.Kuala Lumpur. Venton. 

Menguasai Perisian Pemproses Perkataan :
Microsoft Word XP
Harga : RM 29.90
Mukasurat : 366
ISBN :
Penulis : Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir