Latihan 6


Soalan Struktur

 1. Penggunaan  media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid terhadap pengajran guru.

a) Jelaskan dengan contoh yang sesuai bagaimana pelbagai jenis dan bentuk media  dapat digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


iii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


b) Terangkan perbezaan antara media tayang kaku dan bahan grafik dengan memberikan contoh yang sesuai.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

2, Kelengkapan dan kecekapan kamera seperti lensa, apertur, kelajuan pengatup (shutter) dan filem  memberi kesan  terhadap gambar foto yang terhasil.
a) Terangkan kesan komponen berikut terhadap mutu gambar  yang terhasil

i. Lensa bidang luas

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii. Lensa telefoto
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

iii.  Filem ISO 500

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Rajah 1

b) Jelaskan pelarasan yang perlu dilakukan terhadap yang berikut untuk menghasilkan gambar pemandangan dalam Rajah 1 di atas

i. Saiz apertur
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii.Kelajuan pengatup
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


3. Luahan idea melalui kamera video boleh dilakukan secara imaginatif dengan menggunakan  shot daripada pelbagai sudut kamera serta cara pergerakan kamera.

a) Bincangkan  bagaimana shot berikut boleh digunakan semasa anda membuat rakaman lawatan ke Muzium Negara. Berikan contoh yang sesuai

i. Long shot
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ii. Medium shot
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

iii. Close-up
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

b) Cadangkan dua jenis pergerakan kamera video yang anda boleh gunakan untuk merakam pemandangan di kawasan Muzium Negara

i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

4. Kebanyakan isu keselamatan data di internet wujud kerana tindakan manusia yang kurang bertamnggungjawab.

a) Huraikan tiga cara untuk mengatasi gejala plagiat oleh pengguna internet.


i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


iii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

b. Berikan dua cara melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

i. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


ii. .........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Apakah faktor utama yang menentukan keberkesanan penggunaan sesuatu media pengajaran?

A) Isi pelajaran
B) Objektif pembelajaran
C) Sikap dan kemahiran guru
D) Tahap pencapaian yang dikehendaki


2. "Penggunaan media pengajaran yang sesuai dapat mengatasi batasan ruang, masa dan pancaindera"
Media yang manakah berkaitan  dengan pernyataan di atas?
I. Buku cerita
II. Rakaman video
III. Bahan pameran
IV. Media sibolik verbal

A) I dan II
B) II dan III
C) III dan IV
D) I dan IV


3. Apakah maksud reka bentuk pengajaran?

A) Pelan terperinci untuk menilai pencapaian murid
B) Teori tentang pengurusan alat dalam makmal pembelajaran
C) Bentuk pengurusan pengajaran yang menggunakan teknologi terkini
D) Proses sistematik untuk membangun, melaksana dan menilai proses pengajaran


4. Cikgu Rohana menjadikan pengajarannya menarik dan berkesan.
Apakah faktor yang perlu diambil kira semasa beliau merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran?

A)Keseronokan murid menggunakan internet
B) Kesediaan murid untuk menerima perubahan
C) Keberkesanan hasil dan objektif pembelajaran
D) Kemudahan teknologi pendidikan yang ada di sekolah

5. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran?

A) Penggunaan pengetahuan secara sistematik
B) Reka bentuk sistem dan media dalam pengajaran
C) Proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
D) Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran


6. Elemen-elemen yang digunakan dalam sesuatu visual harus bersesuaian dengan mesej yang hendak disampaikan.
Pasangan elemen dan mesej yang manakah adalah betul?

A) Warna sejuk-keharmonian
B) Ruang negatif besar-kesesakan
C) Bentuk geometrik berlorek-ringan
D) Beberapa garisan tegakpkekusutan


7. Antara berikut, bahan pengajaran yang manakah paling sesuai digunakan sebagai rangsangan untuk menggalakkan murid melibatkan diri dalam pembelajaran melalui penyelidikan?

A) Realia
B)Poster
C) Boneka
D) Diorama


8) Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang penggunaan kamera?

A) Gunakan  tripod untuk menghasilkan gambar yang jelas.
B) Pengatup (shutter) boleh mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera.
C) Skala kepekaan filem membawa erti bahagian jarak  di mana kejelasan subjek adalah paling tinggi.
D) Apertur merujuk kepada tingkap yang menutup permukaan filem daripada terdedah kepada cahaya.


9) Cikgu  Siti Hamizah ingin menangkap gambar kawannya semasa dia bertanding dalam acara larian 100 meter.
Sebagai seorang juru gambar , apakah nasihat yang bokeh anda beerikan kepadanya?

A) Kurangkan saiz aperture kepada f5.6
B) Gunakan tripord bagi menstabilkan kamera
C) Tingkatkan kepantasan shutter kepada f/500
D) Gunakan  self-timer untuk melambatkan penutupan pengatup..

10) Kedudukan projektor OHP pada sudut 70 darjah dengan skrin akan menghasilkan

A) kesan herotan
B) pencahayaan yang rendah
C) Bentuk imej yang sempurna
D)kekurangan kontras pada imej

11) Anda hendak menggunakan transparensi jenis tulis terus bersaiz A4untuk menghasilkan bahan pengajaran.
Selain daripada maklumat yang hendak disampaikan, anda juga perlu mengambil kira perkara-perkara berikut kecuali

A) hadkan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat
B) gunakan pen artline berwarna biru, merah dan hitam
C) gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub tajuk
D) tentukan format persembahan sama ada menegak atau memanjang


12. Apakah kegunaan utama perisian hamparan elektronik kepada soerang pendidik?

A) Mempermudah penerangan fakta pelajaran yang sukar
B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi
C) Membangunkan sistem pangkalan data murid sesebuah sekolah
D) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai


13. Antara amalan berikut, yang manakah mendedahkan seseorang kepada risiko dan tindakan undang-undang semasa menggunakan internet?

A) Melayari bahan web yang negatif
B) Menggunakan perisian tanpa lesen
C) Memuat turun perisian sumber terbuka
]D) Menjalankan aktiviti perniagaan atas talian


14. Antara berikut, ciri  yang manakah boleh diguna untuk mencari maklumat tertentu dalam pangkalan data perisian Microsoft Access?

A) Queries
B) Kata kunci
C) Jadual (table)
D) Medan (field)


15. Apakah tujuan utama penggunaan Akta Hak Cipta 1987  di Malaysia?

A) Memberi perlindungan kepada pengguna produk agar tidak dieksplotasi
B) Menghalang semua bahan bacaan dalam laman web daripada dimuat turun
C) Mempastikan hasil karya individu diberi perlindungan undang-undang untuk satu jangka masa tertentu
D) Memberio hak eklusif kepada pemilik untuk mempromosi  dan mengedarkan prosuknya tanpa had masa.


16. Jika anda menghasilkan pakej multimedia yang interaktif, anda harus memasukkan ciri-ciri mesra pengguna seperti?

A) menggunakan ikon yang pelbagai
B) membentuk banyak butang arahan
C) mereka bentuk skrin pertolongan untuk setiap slaid
D) menggunakan butang arahan yang konsisten untuk semua slaid


17. Singkatan FUp digunakan dalam skrip audio untuk muzik latar

A) dimasukkan pada sesuatu masa
B) dihilangkan dengan segera pada masa tersebut
C) diturunkan secara perlahan-lahan mulai masa tersebut
D) dinaikkan secara perlahan-lahan mulai masa tersebut


18. Antara berikut format faill video yang manakah boleh disunting menggunakan perisian Windows Movie Maker?

A) *.avi
B) *.aiff
C) *.bmp
D) *.wna


19.

 Rajah 2

Apakah prinsip grafik yang digunakan dalam Rajah 2 di atas?

A) Variasi
B) Harmoni
C) Dominan
D) Simplisiti


20.


Rajah3

Mengikut tafsiran Bruner terhadap Kon Pengalaman Rdgar Dale dalam Rajah 3,  murid akan memahami  90% daripada apa yang mereka pelajari melalui aktiviti yang mereka lakukan.

Antara berikut, pengalaman yang manakah sesuai sengan andaian ini?

A) Ikonik
B) Enaktif
C) Simbolik
D) Pemerhatian


Soalan Esei


1. Proses pengajaran dan pembelajaranmesti dirancang dengan sistematik dan tersusun melalui satu reka bentuk pengajaran.

a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan reka bentuk pengajaran dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pengkhususan anda.

b) Model ASSURE boleh membantu guru merancang pengajaran secara sistematik dan meningkatkan hasil pembelajaran murid.

Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan justifikasi yang sesuai.


2.  Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan melalui pengintegrasian Teknologi Maklkumat dan Komunikasi (TMK) dalam bilik darjah.

a) Jelaskan dengan contoh sesuai kelebihan penggunaan perisian hamparan elektronik seperti Microsoft Excel dalam penyediaan rumusan markah peperiksaan murid berbanding cara konvensional.

b) Terangkan bagaimana media interaktif dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran murid.


3.
a) Warna dipilih berdasarkan fungsinyadalam sesuatu visual. Beri pendapat anda tentang penggunaan warna  dalam meningkatkan  kualiti reka bentuk sesuatu visual yang digunakan sebagai media pengajaran.

b) Sebagai seorang guru,anda  perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan bahan audio untuk digunakan dalam pengajaran anda. Berdasarkan mana-mana topik dalam mata pelajaran pengkhususan anda, huraikan langkah-langkah  yang perlu anda lakukan dalam proses penghasilan bahan audio anda.November  2012