Contoh Soalan

Contoh Soalan

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
c).............................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.

Kelebihan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

Kelemahan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

a)...........................................................................................
b)...........................................................................................
c)...........................................................................................

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai

a)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................

4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

Soalan Esei1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE?

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.


3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut
  1. Mel elektronik
  2. Telesidang video
  3. Hipermedia
  4. Realiti Maya
  5. Enjin pencarian