Latihan Bahan 3D

1. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan 3D?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

2. Senaraikan 5 contoh bahan 3D yang anda tahu.
a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d).....................................................................................
e) .....................................................................................

3. Dalam pengajaran dan pembelajaran, penggunaan model adalah digalakkan.Nyatakan apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira semasa menjalankan aktiviti menggunakan model dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah?

a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d)....................................................................................
e) ...................................................................................

4. Senaraikan empat kelebihan menggunakan bahan 3D dalam pengajaran dan pembelajaran.

a) ..................................................................................
b) ...................................................................................
c) ....................................................................................
d)....................................................................................

LATIHAN/TUGANSAN

Latihan/Tugasan

Latihan Prinsip Asas Grafik
Latihan Bahan 2D
Aneka Pilihan-2D
Latihan Bahan 3D
Aneka pilihan- Fotografi
Latihan-Fotografi
Latihan OHP/Transparensi
Latihan Penggunaan Bahan Audio
Latihan Penggunaan Bahan Video

Latihan Bahan 2D

BAHAN 2 D


1. Apakah yang dimaksudkan dnegan bahan 2D?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................


2. Senaraikan 6 contoh bahan 2D
a) ....................................................................................
b) .................................................................................
c) ...................................................................................
d) ...................................................................................
e) ....................................................................................
f) .....................................................................................


3. Senaraikan kelebihan bahan bercetak.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................
e) .......................................................................................
f) .......................................................................................


4. Senaraikan kelemahan bahan bercetak.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................
e) .......................................................................................
f) .......................................................................................


5. Nyatakan jenis-jenis carta yang anda tahu.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................


6. Nyatakan jenis-jenis graf yang anda tahu.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................


7. Apakah kelebihan menggunakan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran?
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .....................................................................................
e) .....................................................................................
f) ......................................................................................

8. Buku teks merupakan salah satu bahan pengajaran yang amat penting dalam bilik darjah. Berikan dua cara guru boleh menggunakan buku teks secara berkesan.
a) ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

b) ......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

9. Gambar merupakan bahan bantu mengajar yang sering kali digunakan oleh guru pada peringkat tahap satu sekolah rendah. Nyatakan dua sebab penggunaan gambar sangat berkesan untuk menerangkan konsep kepada murid-murid tahap satu?

a) ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

b) ......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

10. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif dengan bahan bercetak dan peranan anda sebagai guru dalam bilik darjah.

Latihan Prinsip Asas Grafik

Jawab soalan berikut:


1. Apakah yang dimaksudkan grafik?

............................................................................
...........................................................................
...........................................................................

2. Apakah fungsi grafik dalam pembelajaran?

...........................................................................
............................................................................
............................................................................

3. Senaraikan elemen asas reka letak grafik.

a). ......................................................................
b) ......................................................................
c) .......................................................................
d) ......................................................................
e) ......................................................................
f) ........................................................................

4. Pilih dua daripada elemen tersebut dan huraikan secara terperinci asas reka letak grafik berkenaan. Berikan contoh yang sesuai mengikut pengkhusususan mata pelajaran anda.

a).........................................................................
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

b) ........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

5. Prinsip reka letak vusual dipermudah dengan akronim CASPER. Senaraikan perinsip CASPER berkenaan.

a).......................................................................
b).......................................................................
c) .......................................................................
d)......................................................................
e) .....................................................................
f) .....................................................................


6. Pilih tiga elemen prinsip CASPER dan terangkan secara terperinci prinsip berkenaan. Berikan contoh yang sesuai mengikut pengkhususan mata pelajaran anda.

a) ..........................................................................
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

b)............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

c) ............................................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

7) Apakah yang dimaksudkan Tipografi?

..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

8) Bagaimana pemilihan tipografi digunakan untuk menyediakan bahan persembahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................


Soalan Esei

1. Jelaskan prinsip-prinsip asas grafik. Nyatakan apa jenis-jenis grafik (ciri-ciri grafik) yang dapat memberi maksudkan yang hendak disampaikan dengan lebih baik. Huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.