Jawapan Latihan Lanjutan 4

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

Kepentingan pengajaran

a) Membantu guru menyampaikan pengajaran dengan cepat.
b) Meransang minat pelajar.
c) Memudahkan guru menyampaikan isi pelajaran.
d) Menji9matkan masa pengajaran.
1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi.

Kepentingan pembelajaran

a) Pelajar dapat membuat hubungkait antara benda konkrit dengan fakta abstrak.
b) Pelajar dapat mengukuhkan ingatan bentuk konkrit tahan lama dari bahan abstrak.
c) Menambah aktiviti pengayaan dan pemulihan pelajar.
d) Membantu pelajar menyelesaikan masalah.
e) Lain-;ain yang fakta yang munasabah.

1 fakta = 1 1/2 markah
Maksima = 6 makrah

1. (b)

a) Tulis terus (write-on semua dokumen ditulis/dilukis sama ada menggunakan tamham/mesin secara terus difilem transparensi/
b) Bertyingkap- Mempunyai beberapa tingkap yang menutup bahagian-bahagian tertentu pada permukaan tranparensi.
c) Berjalur- Mempunyai beberapa jalur sama ada secara melintang atau menegak. Ianya dibuka satu hala sahaja.
d) Bertindih ( Berlapis) - Terdiri dari filem dasar yang dioletak terus pada atau satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletak pada bahagian tepi bingkai.
e) Pusingan- Dibuat secara penutup sisipan (secara menegak, mendatar, pepenjuru atau penutup bulat)
f) Animasi

1 fakta = a markah
Maksima= 4 markah


2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran.

Fokus adalah satu proses untuk mengubah jarak kanta dari permukaan filem supaya satu imej subjek yang jelas akan terbentuk di atas permukaan filem (datar fokus). Proses ini dilakukan dengan cara memutar pelaras fokus kanta dari kiri atau ke kanan sambil juru gambar melihat subjek melalui pemidang tilik.
( 5 markah )

2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.

Zooming- satu proses di mana juru gambar ingin mendekatkan atau menjauhkan objek di mana juru gambar berada pada posisi yang sama. Keadaan ini akan berlaku apabila juru gambar melakukan atau mengerakkan kanta ke dalam (zoom in close-up ) atau menmgerakkan kantar keluar (zoom aout=wide shot).
( 5 markah )


3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran.

a) Pan- mengambar dengan pergerakan kamera ke kiri atau ke kanan tanpa mengalih kedudukan.
b) Tilt -Kamera menggambar objek yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan keadaan mendongak atau menjunam.
c) Dolly - Kamera bergerak ke hadapan atau ke belakang menjauhi objek.
d)Truck - Kamera bergerak selari dengan subjek yang bergerak ke kiri atau ke kanan.
e) Arching - Gabungan antara trucking, tilting dan panning dalam satu masa.
f) Zoom - Shot jenis ini mendekatkan kita dengan subjek secara medium shot atau close-up.
g) Reverse Zoom- Pergerakan kamera yang semakin menjauhi subjek kepada medium shot atau wide shot.
h) Cranning- Menggunakan crane untuk menggambar terutamanya dari sudut tinggi.

1 fakta = 2 markah
Maksima = 10 markah


( 10 markah)

4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus?

Virus adalah subersif program komputer yang boleh mengakibatkan fail komputer mengalami kerosakan atau terhapus dan mungkin menukar tingkah laku operasi komputer.

4 markah

4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.

a) "Write protect" pada disket yang digunakan supaya penyalinan tidak dapat digunakan.
b) Jangan menyalin sebarang perisian.
c) Sentiasa gunakan "scan" untuk mengesan kehadiran virus.
d) Sentiasa "boot system" dari cakera padat.
e) Asingkan fail program dari fail data dalam disket berlainan.
f) Pengasingan penggunaan komputer.
g) Lain-lain yang sesuai.

1 fakta = 1 1/2 markah
Maksima= 6 markahSoalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan Amalan
(B) Amalan dan Proses
(C) Teori dan Sumber
(D) Teori dan Amalan

2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa?

(A) Berorientasikan bilik darjah
(B) Berorientasikan sumber
(C) Berorientasikan produk
(D) Berorientasikan sistem

3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang

(A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung
(B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu
(C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain
(D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas

5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan

(A) Tunjukcara
(B) Simbol verbal
(C) Simbol visual
(D) Pengalaman sebenar

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran?

I. Objektif pemilihan media
II. Harga media
III. Kebekesanan penggunannya
IV. Media terkini
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) II dan IV sahaja
(D) III dan IV sahaja

7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah

(A) Prinsip Domainan
(B) Prinsip Mudah
(C) Prinsip Harmoni
(D) Prinsip Imbangan

9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D

(A) Grafik
(B) Realia
(C) Diorama
(D) Topeng

11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut?

(A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6
(B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250
(C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?

(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali

(A) wave (.wav)
(B) sound (.snd)
(C) Audio file foemat (.aif)
(D) Real media player (.rmp)

15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali

(B) Badan bingkai
(B) Dilly
(C) Lensa
(D) Viewfinder

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali

(A) Membiarkan sahaja hal tersebut
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid
(D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik

17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik?

(A) Picture
(B) Drawing
(C) Movies and sound
(D) Tiada toolbar yang dipaparkan

18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali

(A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan
(B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer
(C) Fleksibiliti dalam pembelajaran
(D) Mempelajari sesuatu dengan cepat

19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?

(A) Flash
(B) Toolbook
(C) Movie maker
(D) Soundforge

20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet.
Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini?

(A) Virus
(B) Adware
(C) Spyware
(D) Hacking

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

Model ASSURe diperkenalkan Heinich et al pada tahun 1996. Enam langkah dalam model ini ialah

A-Analyse Learners (Menganalisis Pengguna)
S - State Objectives ( Menyatakan objektif)
S - Select Methods, Media and Materials ( Memilih kaedah, media dan bahan)
U - Utilize Media and Materials (Mengguna media dan bahan)
R - Require Learnear Participation ( Memerlukan pengelibatan pelajar)
E - Evaluate and Revise ( Melakukan penilaian dan pengubahsuarian)

Maksima = 10 markah

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

Kriteria yang perlu adan dalam RPH
Susunan yang betul 1 markah
 • Objektif yang betul- 2 markah
 • Konsep pengajaran yang bersesuaian dengan isi kandungan.- 2 markah
 • Langkah-langkah yang dinyatakan - 2 markah
 • Strategi yang nyata.- 2 markah
 • Kreativiti - 1 markah


Maksima = 10 markah


2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini
(a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi.

Prinsip Casper

C - Contrast ( Perbezaan yang ketara)
A - Allignment (susunan)
S - Sumplicity ( Mudah)
P - Proximity ( Berhampiran)
E - Emphasis ( Penekanan)
R - Repetition ( Pengulangan)

Maksima = 10 markah

Aktiviti Fotografi 3

Aktiviti Fotografi 3

Memberi penerangan tentang kemahiran asas fotografi
Memberi bimbingan kepada pelajar tentang komponen kamera


Pelajar sedang bersiap sedia untuk mengambil gambar ( cuba kemahiran yang ada )


Engkau ambil dulu... aku nak tengok.....

Biar aku jadi model.....


Kami pun nak jadi model jugak.....
Sedia...1....2......3.......


Aktiviti Fotografi

S4-PISMP_RBT4


Aktiviti Amali Fotografi
Gaya macam ni OK tak?Macam ni pun OK jugak.....
Contoh Soalan Latihan 4

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
( 4 markah)

1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
(6 markah )

2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )

2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )


3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
e).......................................................................................
( 10 markah)

4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
(4 markah )
...........................................................................................

4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d)......................................................................................
( 6 markah )


Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan Amalan
(B) Amalan dan Proses
(C) Teori dan Sumber
(D) Teori dan Amalan

2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa?

(A) Berorientasikan bilik darjah
(B) Berorientasikan sumber
(C) Berorientasikan produk
(D) Berorientasikan sistem

3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang

(A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung
(B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu
(C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain
(D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas

5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan

(A) Tunjukcara
(B) Simbol verbal
(C) Simbol visual
(D) Pengalaman sebenar

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran?

I. Objektif pemilihan media
II. Harga media
III. Kebekesanan penggunannya
IV. Media terkini
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) II dan IV sahaja
(D) III dan IV sahaja

7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah

(A) Prinsip Domainan
(B) Prinsip Mudah
(C) Prinsip Harmoni
(D) Prinsip Imbangan

9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D

(A) Grafik
(B) Realia
(C) Diorama
(D) Topeng

11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut?

(A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6
(B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250
(C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?

(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali

(A) wave (.wav)
(B) sound (.snd)
(C) Audio file foemat (.aif)
(D) Real media player (.rmp)

15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali

(B) Badan bingkai
(B) Dilly
(C) Lensa
(D) Viewfinder

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali

(A) Membiarkan sahaja hal tersebut
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid
(D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik

17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik?

(A) Picture
(B) Drawing
(C) Movies and sound
(D) Tiada toolbar yang dipaparkan

18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali

(A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan
(B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer
(C) Fleksibiliti dalam pembelajaran
(D) Mempelajari sesuatu dengan cepat

19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?

(A) Flash
(B) Toolbook
(C) Movie maker
(D) Soundforge

20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet.
Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini?

(A) Virus
(B) Adware
(C) Spyware
(D) Hacking

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(10 markah)

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

(10 markah)


2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini
(a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi.

(10 markah)
(b) Anda juga dikehendaki membina story board bagi perisian tersebut.

(10 markah )

3. Anda perlu membina perisian pesembahan elektronik bagi kelas tahun 4, berdasarkan keperluan ini

(a) Dalam memgambil gambar bagi video terdapat beberapa shot yang dilakukan. Anda dikehendaki melukis empat bentuk shot yang terlibat.

( 10 markah)
(b) Bagi membuat rakaman terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dari mula perancangan hingga ke teknik mengambil gambar.
(10 markah)


November 2009Jawapan Latihan Lanjutan 4Latihan OHP/Transparensi


Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Manakah daripada berikut terdapat OHP?
I. Pentas kaca
II. Tombol fokus
III. Lensa
IV. Shutter
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D) Semua di atas

2. Semasa menggunakan OHP, suiz OHP terpaksa ditutup pada waktu-waktu
tertentu untuk
I. Mengalihkan perhatian pada guru
II. Mengelakkan keystone berlaku
III. Mengelakkan gangguan
IV. Melanjutkan usia mentol projeksi pada OHP

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, III dan IV
(D) Semua di atas

3. ”Jika transparensi terdiri daripada teks ringkas, guru perlu menunjukkan sedikit
demi sedikit atau baris demi baris.”
Tujuan guru berbuat demikian adalah kerana
I. Menunjukkan minat tentang perkara yang ingin diajar
II. Meningkatkan emosi guru
III. Memberi maklumat langkah demi langkah
IV. Mempermudahkan persembahan maklumat

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan IV sahaja
(D) Semua di atas

4 Maklumat atau ilmu pengetahuan yang mengambarkan prosedur atau proses
rangkaian akan lebih aktif jika ditayangkan melalui transparesni

(A) Selembaran (single transparency)
(B) Tindih-tindan (Overlay transparency)
(C) Tutup-buka (Masking transparency)
(D) Berwarna (Colour transparency)

5. Transparensi selembaran (single transparency) adalah transparensi yang
memuatkan

(A) Konsep perbezaan
(B) Gabungan teks dan gambar
(C) Konsep secara berkesinambungan
(D) Satu konsep tunggal

6. Berikut adalah kesalahan umum yang sering dilakukan apabila menggunakan
transparensi KECUALI

(A) Tulisannya menggunakan huruf serif
(B) Terlalu banyak teks yang ingin ditayangkan
(C) Teks di transparensi menggunakan fon dekoratif yang cantik
(D) Transparensi menggunakan 7 perkataan dalam satu baris

7. OHP merupakan alat yang paling berguna dalam bilik darjah/ Antara berikut
yang manakah merupakan kelebihan OHP?
I. OHP adalah mudah alih
II. Guru dapat mengawal keadaan
III. pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
IV. OHP dapat mengekalkan minat pelajar sepanjang masa
V. OHP mudah digunakan dan dikendalikan oleh sesiapa sahaja

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan IV
(D) I, III dan IV

8. Terdapat beberapa cara untuk mempersembahkan maklumat dalam transparensi.Yang manakah merupakan cara yang paling berkesan jika seseorang guru inginmenunjukkan perkembangan idea sehingga memperoleh gambaran menyeluruh?

(A) Cara urutan
(B) Cara tindih-tindan
(C) Cara tingkap
(D) Cara animasi


9.
skrin
Kesan herotan (Keystone effect) di atas terjadi apabila tayangan pada OverheadProjector (OHP) dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untukmengelakkan kesan tersebut ialah

(A) Meninggikan paras OHP
(B) Mendongak skrin belakang
(C) Menjauhkan skrin ke sebelah kiri
(D) Menjauhkan skrin ke sebelah kanan

10. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk
pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

Soalan Struktur


1. Senaraikan 4 kebaikan menggunakan transparensi/OHP.

a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________
d) ___________________________________________________


2. Senaraikan 4 teknik menghasilkan transparensi.

a) __________________________________________________
b)__________________________________________________
c)__________________________________________________
d)__________________________________________________


3. OHP boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Berikan empat sebab seorang guru menggunakan OHP dalam pengajaran.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________
c)_________________________________________________
d)_________________________________________________

4. Seorang guru harus memastikan cara penggunaan OHP dengan betul untukmemperoleh kesan yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan dua prinsip asas bagaimana menggunakan OHP dengan berkesan.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________


Soalan Esei


1. OHP telah lama digunakan sebagai pengganti kepada papan tulis dalam bilikdarjah. Bandingkan perbezaan antara kedua-dua alat bantu mengajar yangdigunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Videi Digital camera

Aktiviti Fotografi

25 Julai 2011 (Isnin)

Batu Pahat: Pengajaran dan pembelajaran amali fotografi telah dilaksanakan di Bilik Bestari 2. Pelajar yang terlibat ialah S4_PISMP-RBT 4. Pengajaran dilaksanakan pada waktu 4 dan waktu 5 iaitu 11.00 hingga pukul 1.00 tengahari. Sesi amali ini dibantu oleh pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan iaitu En. Zelkepli bion Shahrom.

Kehadiran pelajar pada sesi amali ini seramai 20 orang. Seorang tidak dapat hadir disebabkan deman dan mendapat cuti sakit. Sesi kali ini memberi tumpuan kepada shutter(pengatup) , apertur (saiz bukaan lensa), flash (lampu kilat) dan juga jenis kamera. Pelajar didedahkan secara amali di bilik bestari 2. Pelbagai jenis kamera dan cara penggunaannya juga dibincangkan dalam amali ini. Pelajar secara individu dan juiga kumpulan mencuba menggunakan kamera menggunakan pelbagai jenis apertur dan kesan terhadap imej yang dihasilkan. Pelajar juga mencuba menggunakan shutter yang berbeza samasa mengambil gambar.

Seterusnya pelajar dibahagian kepada beberapa kumpulan. Pelajar mengambil gambar di kawasan persekitaran IPG Kampus Tun Hussein Onn. Pelajar mengambil gambar menggunakan pelbagai teknik seperti close up, teknik jarak dekat, teknik jarak jauh dan juga teknik jaran sederhana.

Kumpulan pelajar menghasilkan gambar yang diambil menggunakan kamera SLR. Gambar yang diambil amat menarik dan memberi tefsiran seribu makna. Pelajar jugha digalakkan mencuba menggunakan kamera SLR untuk mengambil hgambar dari pelbagai sudut.

Sesi amalio untuk kelas S4-PISMP RBT 4 varakhir pada pukul 1.00 tengahari . Sesi amali ditamatkan dengan tayangan hasilan foto oleh pelajar-pelajar. Didapati pelajar telah dapat menghasilkan gambar yang mengkagumklan.

Seorang pelajar sedang membelek album

Khusuk mendengar penerangan tentang fotografi
En Zelkepli Shahrom sedang memberikan peneranga pengguanan shutter dan flash

Soalan Kerja Kursus

EDU3105: TUGASAN PROJEK/KKP

TUGASAN PROJEK /KERJA KURSUS PENDEK
TAJUK PROGRAM : PISMP
NAMA GURU PELATIH :........................................................................
TAJUK KURSUS : EDU3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
SEMESTER
: (Jun – Nov. 2011)
TARIKH MULA
25/07/2011 TARIKH HANTAR: 24/08/2011


Hasil Pembelajaran Kursus

i. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan Teknologi Pendidikan.
ii. Memilih dan menggunakan media pengajaran secara berkesan.
iii. Menghasilkan pelbagai media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran.
iv. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
v. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
vi. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran dan pembelajaran.
vii. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab.

Objektif Projek/Kerja Kursus Pendek

i. Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi
pendidikan, pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media
pengajaran.
ii. Aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran.
iii. Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran, pengurusan media dan sumber pendidikan.


Tugasan Kerja Kursus Pendek ( 60% )

Dalam perkembangan teknologi yang terus berkembang guru harus peka terhadappenggunaanbahan bantu yang menyeluruh untuk memantapkan lagi keberkesananpengajarandan pembelajaran di sekolah rendah. Apa yang telah dipelajari seperti persembahan elektronikyang telah digabungjalin dengan kemahiran teknologi pengajaran dan pembelajaran akan dapatdi amalkan disekolah nanti.Antara tugasanm utama guru pelatih ialah;
i. Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang didalamnya dimuatkan
persembahan elektronik selama 15 – 20 minit.
ii. Di dalam persembahan elektronik, dimuatkan foto pegun, video klip dan audio.
iii. Pelajar membuat persembahan kepada kelas.


Sub-Tugasan;
1. Mencari bahan-bahan nota ringkas kuliah dan artikel daripada jurnal atau web-site
2. Membentangkan bahan-bahan mengikut topik dalam ISL.
3. Bahan-bahan hasil kerja amali yang telah dijalankan.
4. Mengemaskinikan struktur portfolio dan membuat refleksi individu.


Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Anda boleh berbincang secara kolaboratif untuk mencari bahan-bahan.
3. Melaksanakan kerja-kerja amali secara kumpulan seperti yang diarahkan.
4. Menyediakan bahan persembahan mengikut RPH yang dibuat dan akan
dipersembahkan dalam bilik kuliah.
5. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut;
i. Fon Arial
ii. Saiz huruf ialah 12
iii. Langkau satu setengah baris
iv. Rujukan mengikut format APA
v. Bahan lampiran

6. Amalan plagiat tidak dibenarkan
7. Panjang tugasan mengikut kesesuaian termasuk persembahan elektronik untuk
pengajaran selama 15-20 minit.
8. Pemberatan markah tugasan ini ialah 60%

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1. Bahan kandungan dalam portfolio mengikut struktur.
2. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut;
i. Konsep dan prinsip teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
ii. Persembahan mengikut RPH yang boleh mempengaruhi perkembangan kanakkanak
dalam bilik darjah.
iii. Implikasi pengajaran yang berkesan dalam persembahan.
iv. Mengikut kriteria yang dikehendaki.

3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong bahan yang diperolehi.
4. Keseluruhan isi dan pengolahan ada menunjukkan keaslian hasil yang diperolehi dan
sokongan ilmiah.
5. Mempunyai penjelasan yang kukuh dalam format dan organisasi.
6. Penulisan laporan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dan
pertuturan dalam penyampaian persembahan dan maklumat secara analitikal.


Kriteria Pemarkahan
Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.
Tugasan disediakan oleh


................................................................
(PENYELARAS MATA PELAJARAN EDU3105)Disahkan oleh.................................................................
(KETUA JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN)
Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan
Jabatan Teknologi Pendidikan


Tarikh: 25 JULAI 2011

Latihan Lanjutan 3 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur


1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................
.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................
.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................


2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisi gambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.Soalan Esei

1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.


November 2008

Latihan Lanjutan 2 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................


4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8.
9.
10.
11.
12,
13,
14,
15,
16.
17.
18.
19.
20.

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:

(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.


2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.


3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.

3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan persembahan elektronik?


November 2010

Latihan Lanjutan 1-Jawapan

Jawapan Yang Diharapkan

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

(6 markah)

 • Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas, penggunaan filem, foto dan gambar.
 • Tanpa guru, pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna
 • Portfolio media-artifaks pelajaran, menghasilkan buku.modul, video dan audio digunakan dalam pembentangan.
 • Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner, pinter", kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien.
 • Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing", rangkaian komputer dan kursus online.
 • Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian

1 fakta= 1 markah
1 contoh = 1 markah
3 fakta + 3 contoh - 6 markah
Jumlah 6 markah

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

( 4 markah)
 • Penggunaan CD perisian kursus (Courseware)
 • Menggunakan internet.
 • Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle.
 • Perpustakaan digital.

1 konsep = 1 markah
4 konsep= 4 markah
Jumlah= 4 markah

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.

( 4 markah)

Kelebihan
 • Kemahuan sendiri (self pacing)
 • Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback)
 • Boleh dipercayai (reliable)
 • Berkesan dan efektif


Kelemahan
 • Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran.
 • Boleh membosankan.
 • Kekurangan hubungan sosial
2 kelebihan = 2 markah
2 kekurangan = 2 markah
Jumlah = 4 markah


b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

(6 markah)

 • Mengenalpasti ciri-ciri umum- termasuk umur, tahap, sosial dan seumpamanya.
 • Mompetensi peringkat masuk.
 • Stail gaya pembelajaran.

1 fakta = 1 markah
1 huaraian = 1 markah
3 fakta + 3 huaraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

(4 markah)
 • Menyunting
 • Memasukkan teks
 • Membuat rakaman audio
 • Prebiu
 • Gunakan dalam pengajaran
 • Penilaian

1 fakta = 1 markah
4 fakta = 4 markah
Jumlah = 4 markah(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai
( 6 markah)

Menyunting
 • Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan, memasukkan kesan khas dan lain-lain.

Memasukkan teks
 • Teks, tajuk, kredit

Membuat rakaman audio
 • Menyediakan suara latar (dkrip)_
 • Syncronisation
 • Kesan khas bunyi

1 fakta = 1 markah
1 huraian = 2 markah
2 fakta + 2 huaraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah


4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

(4 markah)
 • Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan.
 • Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail.
 • Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem.
 • Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas.
 • Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama.
 • Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna.
 • Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar.
 • Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini.
 • Jawapan lain yang munasabah.

1 fakta = 1 markah
4 fakta = 4 markah
Jumlah = 4 markah


(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.
(3 markah)

 • Tindak balas terhadap respon perisian
 • Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian
 • Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem
 • Maklum balas serta merta
 • Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian.

I ciri = 1 markah
3 ciri = 3 markah
Jumlah = 3 markah

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.
( 3 markah )

 • Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
 • Akta Jenayah Komputer 1997
 • Akta tanda tangan digital 1997
 • Akta Hak Cipta Pindaan 1997
 • Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedai 1998

1 fakta = 1 markah
3 fakta = 3 markah
Jumlah = 3 markah


Soalan Esei1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE?

(10 markah )

Analisis keperluan-apakah masalahnya, bagaimana menyelesaikannya.
Analisis tugasan- apakah isi kandungan
Analisis strategi- apakah yang hendak dipelajari?

Reka bentuk- apakah objektif, bagaimana mengukur pencapaian objektif, apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif.

Perkembangan - apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan.

Penilaianm- apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku.

Perlaksanaan- apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus.

Penilaian - apakah masalah telah diselesaikan . Apakah impaknya dan apakah perlu diubah.

1 fakta dan 1 huraian = 2 markah
5 fakta dan 5 huraian = markah
Jumlah = 10 markah

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

(10 markah)

Faktor Objektif
 • Kemahiran motor- alatan mudah alih/perkakasan latihan
 • Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video
 • Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video
 • Sikap- filem/slaid/pita video

Faktor Pelajar
 • Ciri-ciri umum
 • Keperluan khusus
 • Stail pembelajaran

Faktor Kaedah
 • Pengajaran beramai-ramai
 • Pengajaran kendiri
 • Pembelajaran berkumpulan

Faktor Praktikal
 • Mudah diperolehi
 • Mudah digunakan
 • kos dan masa diperlukan
 • Kelulusan pihak pentadbiran
Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. Antara contohnya ialah nota edaran, perisian,perkakasan,piya video, peralatan elektronik, laman web yang boleh dilawat dan sebagainya.

1 fakta dan huraian = 2 markah
5 fakta dan huaraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.
(10 markah)

 • Memasukkan warna
 • Memasukkan teks
 • Menambah slaid
 • Menyisip masuk gambar
 • Memasukkan audio
 • Memasukkan video
 • Menambah kesan bunyi padaslaid
 • Hyperlinkl
 • Mengerakkan tajuk demi sub tajuk
1 fakta dan 1 huraian = 2 markah
5 fakta dan huraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.
(10 markah)
 • Menyimpan rekod
 • Memadam rekod
 • Mengedit rekod
 • Menyusun dan menyisih rekod
 • Membuat pengiraan matematik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function
 • Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta

1 fakta dan huraian = 21/2 markah
4 fakta dan huraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(10 markah)

 • Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Carta memberikan maklumat ringkas. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara.
 • Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar.
 • Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta.
 • Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat)
 • Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas.

1 fakta 1 markah + penjelasan dan contoh = 10 markah


(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut

(10 markah)

Mel elektronik
Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN,WAN, WWW dengan pengenalan yang tertentu

Telesidang audio
Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon, internet dan satleit.

Hipermedia
Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik, audio, video , animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti.

Realiti Maya/Realiti Buatan
Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya.


Enjin pencarian
Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web, gambar, audio, video, aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu.

1 fakta + 1 huraian ringkas = 2 markah
5 jawapan X 2 markah
Jumlah : 10 markah

Topik 10-Penerbitan Video Pendidikan

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Membuat rakaman dan editing video] -- Selaraskan hasil tugasan ini bersama dengan Tugasan Semester (Projek Akhir). Dalam aktiviti ini anda boleh lakukan pada masa-masa yang sesuai dan boleh dilakukan di luar bilik kelas untuk lakukan pengambaran dan melakukan sunting/editing di dalam makmal.
Aktiviti 2
Bina papan cerita (story board) yang boleh menjadi panduan supaya memudahkan anda membuat pengambaran.
 • Buat rakaman berdasarkan papan cerita anda
 • Lakukan proses suntingan
  • cuba sisipkan audio (rakaman atau muzik) yang bersesuaian
  • sisipkan teks yang bersesuaian
  • sisipkan grafik-grafik lain yang mungkin membantuk penghasilan video yang lebih baik
  • hasilkan kesan-kesan khas yang.


Penghasilan video mungkin dalam lingkungan 5 - 10 minnit.

Topik 9-Bahan Audio dan Video

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Penerbitan audio]
Aktiviti 2
Berdasarkan aktiviti amali Minggu 7, buat rakaman yang sesuai supaya ia dapat digunakan bersama dengan transparensi yagn telah dibina.
Aktiviti 3
Cuba buat ujian kepada rakan anda - adakah rakaman tersebut sesuai dengan cerita tersebut.
Aktiviti 4
Terokai dan baca apakah ciri-ciri suatu video kamera. Kemudian dapatkan maklumat bagaimana proses penghasilan atau penerbitan video.

Anda perlu mengetahui salah satu perisian video editor; antaranya video Wave, Pinnacle Studio Version 9 (anda memerlukan Flash Player untuk melihat tutorial ringkas ini), Ulead Video Studio dan lain-lain.
Aktiviti 5
Berbincang dengan rakan, bagaimana anda dapat menghasilkan satu papan cerita sebagai panduan untuk menghasilkan atau menerbitkan video. [Bina papan cerita berdasarkan ID yang bersesuaian]

Topik 8- Bahan Audio

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat bagaimana cara untuk merakam sesuatu audio, sama ada dengan cara analog atau digital.
Aktiviti 3 Bincang bersama rakan; apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana ia dapat digunakan.

Simpan hasil perbincangan anda sama anda dengan pemproses perkataan atau persembahan elektronik.
Amali
[Penghasilan rakan audio]
Aktiviti
Bersama rakan berbincang skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Kemudian cuba buat rakaman dengan menggunakan radio atau komputer.
Aktiviti
Dengan komputer atau lain-lain alatan yang sesuai buat proses suntingan.

Topik 7- OHP dan Transparensi

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat berkaitan dengan OHP (Overhead Projactor ) dan Transparensi. Dapatkan gambar OHP (sama anda lukis atau dari mana-mana foto yang sesuai), labelkan bahagian-bahagian tertentu pada OHP dengan menggunakan persembahan elektronik.
Aktiviti 3
Dengan menggunakan pemproses perkataan, jelaskan secara ringkas bagaimana keadah/cara yang baik menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaan yang baik dalam proses P&P.
Amali
[Pilih atau cari satu cerita yang sesuai untuk kanak-kanak]
Aktiviti 4
Misalkan anda hendak mengajar atau menyampaikan cerita kepada kanak-kanak. Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan transparensi tersebut.
Simpan hasil kerja transparensi tersebut, ia akan digunakan bersama dalam aktiviti M8 dan M9.

Kumpulan S4-PISMP-RBT4-Fotografi

Amali Fotografi

Kumpulan 1
Muhammad Shafiq bin Ghazali
Saied Ramadhan bin M. Suhut

Kumpulan 2
Sheikh Mohd Syahid
Lokman bin Shahril

Kumpulan 3
Muzamil bin Haris
Shahrul Shaswan bin Shamsuddin

Kumpulan 4
Mohamad Zaidatul Akmal bin Yusof
Nirazlan bin Mohd Tahir

Kumpulan 5
Syazwani binti baharum
Siti Aisyah binti Zainal

Kumpulan 6
Mohd Zailan Azmel bin Zainal Aripin
Wan Muhammad Borhanullah bin Wan M. Badruddin

Kumpulan 7
Rose Suhaida binti Ruslan
Siti Nurul Salbiah binti Shaidon

Kumpulan 8
Nurul Syhida binti Che Shab
Nurfatihah Liyana Maulat Zahari

Kumpulan 9
Nurul Syuhada binti Che Shab
Zuraida binti Bashari

Kumpulan 10
Nuruhhuda binti Ninggal
Putri Dangsari binti Othman

Kumpulan S4-PIMSP-RBT3-Fotografi

Amali Fotografi


Kumpulan 1
Muhamad Izuddin bin Kusman
Mohd Zulfikri bin Razali

Kumpulan 2
Muhamad Nur Azhari bin Misran
Muhamad Shahiran bin Rosli

Kumpulan 3
Nuriizzati Nabilah binti Zulkiffly
Nyraniza binti Hassan

Kumpulan 4
Nurul Liyana binti Muhamad Saberi
Nur Farhanna binti Mohd Rom

Kumpulan 5
Nur Zafira binti Azhar
Nurul Hazlina binti Mohd Shamsuddin

Kumpulan 6
Nursyaffiza binti Mustagga
Nurul Hayani binti Mustapa Kamal

Kumpulan 7
Muhamad Nasyrul Syahmi
Mohamad Syahir bin Aripin

Kumpulan 8
Muhamad Akmal Hakim bin Sabtu
Muhammad bin Ishak

Kumpulan 9
Muhamad Asyraf bin Salleh
Muhamad Syaiful bin Habib

Kumpulan 10
Mohd Sufian bin Mohd Yatim
Muhammad Hamka bin Selamat

Aktiviti 5-RBT4

Pembentangan Fotografi
S4-PIMSP-RBT 4

Kumpulan 1 (Sejarah Fotografi)Kumpulan 2 (Bahagian-Bahagian Kamera)


Kumpulan 3 ( Flash)
Kumpulan 4 (Jenis-Jenis Kamera)

Topik 6 - Asas Fotografi
Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan nda.
Amali
[Aktiviti sambungan dari Minggu 4]


Aktiviti 2
Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan.


Aktiviti 3
Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan; sejarah perkembangan otografi Komponen asas dan fungsi kamera jenis filem teknik penggambaran.


Aktiviti 4
Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital.

Simpan olahan maklumat yang anda buat dalam portfolio.


Kumpulan Amali

S4-PISMP-RBT3

S4-PISMP-RBT4