Latihan Penggunaan Bahan Audio


Soalan Struktur

Jawab semua soalan berikut

1. Terdapat beberapa format audio yang biasa digunakan di dalam pengajaran. Senaraikan 4 format audio yang dimaksudkan.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................

2.Untuk menerbitkan bahan audio, beberapa bahan audio diperlukan. Senaraikan bahan-bahan tersebut.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................
e)..........................................................................

3. Huraikan secara ringkas jenis mikrofon mengikut penggunaan seperti berikut.

a) Mikrofon kondenser
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

b) Mikrofon dinamik
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

c)Mikrofon mini
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

4) Apakah yang dimaksudkan Mikrofon satu hala (Uni-Directional)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


5) Gambar di bawah adalah jenis-jenis mikrofon. Namakan jenis mikrofon berkenaan daripada pilihan di bawah.

Mikrofon dinamik/ mikrofon Omni directional/ mikrofon Uni Directional / Mikrofon Bi Directional


Mikrofon jenis .....................................................


Mikrofon ini jenis .........................................................

6) Anda hendak menerbitkan sebuah lakonan. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil sebelum anda memulakankerja. Jelaskan langkah-langkah tersebut.

a)..........................................................................
b)..........................................................................
c)..........................................................................
d)..........................................................................
e)..........................................................................
f)..........................................................................
g)..........................................................................

7) Huraikan secara ringkas mengenai format fail audio berikut:

a) Wave (WAV)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

b) Audio Interchange File Format (AIFF)
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


c) MPEG Level 3 (MP3)

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

d) Real Audio (.RA)

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Berikut adalah keadaan-keadaan yang boleh membantuu pemahamam pelajar terhadap perkara yang ingin disampaikan oleh guru kecuali

(A) kesediaan mendengar
(B) nada audio hendaklah sekata
(C) kejelasan yang optimum punca audio
(D) lapangan rujuk (frame of reference ) yang sama antara penyampai dengan pendengar


2. Untuk merakam bunyi anak burung ketika diberikan makanan oleh ibunya, mikrofon yang sesuai digunakan ialah jenis

(A) sehala
(B) shotgun
(C) omni-directional
(D) Tanpa wayar

3. Ali mahu supaya pengadun suara memperlahankan muzik latar semasa rakaman. Jadi arahan yang ditulis oleh Ali di atas skrip ialaj

(A) FI
(B) FO
(C) FD
(D) BG FD

4. Dalam penyediaan skrip untuk rakaman audio terdapat beberapa singkatan yang perlu diketahui. Manakah satu daripada berikut singkatan yang membawa maksud Muzik menaik perlahan-lahan,

(A) FI (Fade in)
(B) FO (Fade out)
(C) FUp (Fade up)
(D) FD (Fade down)

5. Manakah satu daripada berikut merupakan perisian suntingan audio?

(A) Authorware
(B) Sound Forge
(C) Toolbook
(D) Ulead Studio


6. Ahmad telah membuat rakaman audio melalui skrip lakonan untuk tujuan pengajaran dan pembnelajaran. Manakah satu format fail audio yang boleh digunakan oleh Ahmad untuk tujuan penghasilan audio.

I. www.aiff
II. xxx.mid
III.yyy.wav
IV. zzz,gif
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I,II dan III sahaja
(D) I,II,III dan IV