Modul EDU3105

Tajuk
Kandungan

Jam
T1

Teknologi Pendidikan
·         Konsep
·         Domain-domain
·         Prinsip-prinsip
·         Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

2TT2


Reka bentuk Pengajaran
  • Pengertian
  • Peranan dan kepentingan
  • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
  • Reka bentuk  mesej
2T

T3
Media Pengajaran
·         Konsep
·         Fungsi media dalam pengajaran  dan  pembelajaran
·         Jenis-jenis dan klasifikasi media2 T

 
T4
Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
·         Model ASSURE

2T

T5.
Asas Grafik
·         Prinsip
·         Reka bentuk visual
·         Peralatan penghasilan grafik


2T +2A
 
T6
Penggunaan  Bahan-bahan  2 Dimensi dan 3 Dimensi   
·        Pengertian bahan 2D dan 3D
·        Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,
      diorama2T+4A
 
T7

Asas Fotografi
·         Sejarah perkembangan  fotografi
·         Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera
·         Jenis-jenis dan aksesori kamera
·         Jenis-jenis filem
·         Teknik penggambaran
·         Komposisi
·        Fotografi digital


2T +4A

T8
OHP dan Transparensi
·         Bahagian-bahagian dan  fungsi OHP
·         Pengendalian OHP
·         Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP
·         Jenis-jenis transparensi
·         Teknik  penyediaan dan persembahan transparensi


2T +2A
 
T9
Bahan Audio
·         Penggunaan peralatan audio
·         Perancangan dan penyediaan rakaman
·         Rakaman
·         Suntingan2T +4A
 

T10
Penerbitan Video Pendidikan
·         Jenis-jenis kamera video
·         Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video
·         Jenis-jenis syot
·         Pergerakan kamera video
·         Proses penerbitan video
·         Video digital


 2T+4A
 


T11

T11-1
Pengintegrasian  Teknologi Maklumat dan Komunikasi  dalam Pengajaran dan Pembelajaran
·         Pemprosesan Perkataan8T+10A


 
T11-2
·         Persembahan ElektronikT11-3
·         Hamparan Elektronik


T11-4
·         Pangkalan Data


T11-5
·         Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

T11-6
·         Penghasilan pakej multi media pembelajaran


T11-7
·         Penggunaan  Media  Interaktif  dalam pengajaran dan pembelajaran


T12

Isu-isu dan trenda terkini dalam  Teknologi Pendidikan 
·         Hak cipta terpelihara (Copyright)
·         Keselamatan
·         Kerahsiaan
·         Kawalan kendiri
2T
Jumlah
60 Jam