Latihan Bahan 3D
Latihan Bahan 3D


1. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan 3D?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

2. Senaraikan contoh yang boleh dikategorikan sebagai bahan 3D.
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................
e). .......................................................................................

3. Eealia dapat digunakan untuk membantu pembelajaran sesuatu mata pelajaran dengan lebih mudah. Senaraikan contoh-contoh realia yang boleh digunakan dalam bilik darjah.

a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................
e). .......................................................................................

4. Nyatakan kelebihan menggunakan bahan 3D dalam pengajaran dan pembelajaran.

a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................
e). .......................................................................................

5. Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada boneka berikut


Boneka sarung tangan
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................

Boneka lidi
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................


Boneka wagang kulit
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................


Boneka tali
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
d) ........................................................................................

Soalan Esei

1. Nyatakan jenis-jenis bahan 2 deminsi (2D) dan 3 deminsi (3D) yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah. Huraikan bagaimana bahan-bahan terbut dapat dan boleh meningkat proses pengajaran dan pembelajaran.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran EDU3105

Pelajar S4-PISMP-RBT3 sedang berbincang dalam kumpulan
Topik : Prinsip Asas Grafik


Kumpulan 1
Kumpulan 2Peserta kumpulan 2 secang berbincang tentang prinsip asas grafikKumpulan 3Kumpulan 4
seorang daripada ahli peserta kumpulan perbincangan

Perbincangan dalam kumpulan