Topik 6 - Asas Fotografi
Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan nda.
Amali
[Aktiviti sambungan dari Minggu 4]


Aktiviti 2
Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan.


Aktiviti 3
Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan; sejarah perkembangan otografi Komponen asas dan fungsi kamera jenis filem teknik penggambaran.


Aktiviti 4
Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital.

Simpan olahan maklumat yang anda buat dalam portfolio.


Kumpulan Amali

S4-PISMP-RBT3

S4-PISMP-RBT4

Topik 5 - Bahan 2D 3D dan Asas Fotografi

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Aktiviti sambungan dari Minggu 4]
Aktiviti 2
Teruskan proses pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D untuk topik yang telah ditentukan.
Aktiviti 3

Secara berpasangan terokai aspek-aspek kamera (biasa dan digital) dari pelbagai sumber, terutama dari internet. Dapatkan maklumat berkaitan dengan;

  • sejarah perkembangan fotografi
  • Komponen asas dan fungsi kamera
  • jenis filem
  • teknik penggambaran.
Aktiviti 4
Dengan menggunakan pemproses perkataan, olah maklumat yang diperolehi dalam bentuk carta dan grafikal untuk melihat persamaan dan perbezaan atara kamera biasa dan digital.
Simpan olahan maklumat yang anda buat dalam portfolio.

Topik 4 - Penggunaan Bahan 2D dan 3D

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Sila dapatkan maklumat dari pelabagai sumber lain berkaitan bahan-bahan 2 Dimensi dan bahan-bahan 3 Dimensi.
Aktiviti 3 Secara berpasangan bincangkan, bagaimanakah bahan 2D dan 3D sangat berkesan sebagai bahan bantu mengajar. Nyatakan contoh-contoh yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk.
Persembahkan maklumat anda dengan menggunakan persembahan elektronik.
Amali
[Sesi amali ini akan anda laku dalam 2 sesi pertemuan iaitu lebih kurang 4 jam - seelok-eloknya anda boleh lakukan diluar waktu kelas]
Aktiviti 4
Dalam kumpulan, pilih satu topik sesuatu matapelajaran. Buat perbincangan dan perancangan apakah bahan-bahan 2D atau 3D yang bersesuai dapat dibina. Buat semakan semula (review) sama ada bahan-bahan yang ingin dibina itu sememangnya bersesuaian dengan topik matapelajaran itu.
Aktiviti 5
Cari bahan untuk melakukan pembinaan bahan-bahan 2D dan 3D yang telah ditentukan.

Topik 3 -Prinsip Asas Grafik

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Sila baca nota ringkas berikut " Prinsip Asas Grafik dan Reka Bentuk Grafik ": dan baca pula aspek "Warna ".
Aktiviti 3 Dengan menggunakan persembahan elektronik setiap kumpulan akan melaksanakan dan melakukan persembahan perkara-perkara berikut:
Kumpulan 1 Nyatakan kenapa perlu grafik dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Kumpulan 2 Kenapa dalam hidup kita warna memain peranan penting?
Kumpulan 3 Bentuk sesuatu objek sangat memberi kesan kepada murid; kenapa? dan berikan contoh.
Kumpulan 4 Nyatakan bagaimana elemen rekaan seni visual, dapat diterapkan dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran murid.
Kumpulan 5 Kenapa kita perlu mengambil kira prinsip rekaan, dalam penghasilan bahan dan bagaimana ia boleh membantu pembelajaran murid.


Aktiviti 4
Pilih mana-mana media bercetak (bergrafik - misalnya "bulletin board" atau sebagainya), dan dengan menggunakan contoh senari semak ini buat penilaian berdasarkan pengetahuan anda berkaitan dengan prinsip-prinsip asas grafik.
Amali [Untuk aktiviti berikut sila selaraskan dengan "Tugasan Semester" untuk membina atau menghasilkan bahan grafik yang bersesuaian dengan tugasan tersebut].
Aktiviti 5
Pilih mana-mana media grafik (termasuk foto dari kamera digital), lakukan proses imbasan (media cetak), kemudian lakukan proses pengubah suaian dengan menggunakan mana-mana editot grafik yang selesa bagi anda.
Pastikan media grafik tersebut diadunkan dengan pelbagai prinsip grafik.

Topik 2-Media Pengajaran

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat " Instructional Media: Selection and Use " dan " Instructional Media: Chalkboards to Video ". Dalam kumpulan bincangkan apa yang dimaksudkan media pengajaran, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Kemudian bersama rakan dan pensyarah bincangkan apakah kesan dan kepentingan media pengajaran dalam proses P&P.
Aktiviti 3 Secara berpasangan, dengan menggunakan persembahan elektronik bina carta (pengurusan grafik) untuk menunjukkan klasifikasi media pengajaran. [Dapatkan maklumat dari pelbagai sumber sama ada pusat sumber atau dari internet]
[Simpan segala maklumat yang diperolehi dalam portfolio anda]
Aktiviti 4
Perancangan merupakan aspek yang penting! Sila baca " Instructional Planning with the ASSURE Model " : Baca ikut menu yang disediakan. Dalam menu "Task" (tugasan), cuba sesuaikan dengan keadaan kita -- laksanakan tugasan tersebut secara berpasangan. Lihat menu "Process" dan anda boleh menggunakan "template" yang disediakan untuk membina "instructional plan" anda.
Aktiviti 5
Setelah siap tukar hasil kerja anda kepada pasangan lain dan anda membuat penilaian hasil kerja pasangan yang lain berpandukan matrik penilaian dari menu "Evaluation".
Aktiviti 6
Setelah itu ambil semula hasil kerja pasangan anda yang telah dinilai oleh pasangan lain, kemudian buat kesimpulan, apakah perkara yang penting semasa anda membina "instructional planning" untuk sesuatu aktiviti pembelajaran.
[Simpan semua hasil kerja anda dalam portfolio]

Topik 1-Konsep Teknologi Pendidikan

Topik : Konsep Teknologi Pendidikan


Aktiviti 1
Terokai secara keseluruhan  blog http://edu3105-amin.blogspot.com.Buat peta minda, apakah topik-topik utama yang terdapat dalam blog ini.

By definition, technology is applied knowledge. As we apply our knowledge to our home, work, and education, we use technology daily without thinking much about it. Technology should be a way in which we improve our lives. In education, technology is using our knowledge to improve what and how we and our students learn, grow, and develop on many levels .
Aktiviti 2
Sila baca maklumat berkaitan dengan Teknologi Pendidikan dari aspek; konsep; prinsip; domain; dan model. Berbaincang dengan rakan anda  aspek-aspek berikut.
Aktiviti 3
Bersama rakan (pasangan) anda, bincang dan buat rumusan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan "Teknologi Pendidikan" dan apakah kepentingannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Dengan menggunakan pemproses perkataan taipkan perbiancangan anda. Simpan hasil anda dalam portfolio. 
Jangan lupa, hasil kerja anda perlu diupload dalam lms http://iptho.edu.my/lms.
Dapatkan password dari admin lms iptho.
Aktiviti 4 Baca maklumat berikut "Instructional Design: The Big Picture " ;"An Introduction to Instructional Design - Utilizing a basic design model " dan "The ASSURE Model"
Aktiviti 5 Berbincang dengan rakan  anda. Cuba dapatkan apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model rekabentuk. Dengan menggunakan persembahan elektronik nyatakan apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran (instructional design) dalam merancang proses P&P.

Simpan hasil kerja anda.

Aktiviti Minggu 5


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
S4-PIMSP-RBT 3

20 Julai 2011 (Rabu)- Makmal 1
Bahan 2D dan 3D

Kumpulan 1

Ahli kumpulan 1 secang membentangkan Nedia 2 D di dalam kelas


Kumpulan 2
Kumpulan 3

Kumpulan 4
Mendengar pembentangan daripada kumpulan lain
Jadual Waktu


JADUAL WAKTU
S4-PISMP-RBT3S4-PISMP-RBT4Jadual Interaksi Kuliah