Latihan Lanjutan 3 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur


1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................
.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................
.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................


2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisi gambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.Soalan Esei

1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.


November 2008

Latihan Lanjutan 2 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur

1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................


4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.8.
9.
10.
11.
12,
13,
14,
15,
16.
17.
18.
19.
20.

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:

(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.


2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.


3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.

3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan persembahan elektronik?


November 2010

Latihan Lanjutan 1-Jawapan

Jawapan Yang Diharapkan

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

(6 markah)

 • Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas, penggunaan filem, foto dan gambar.
 • Tanpa guru, pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna
 • Portfolio media-artifaks pelajaran, menghasilkan buku.modul, video dan audio digunakan dalam pembentangan.
 • Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner, pinter", kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien.
 • Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing", rangkaian komputer dan kursus online.
 • Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian

1 fakta= 1 markah
1 contoh = 1 markah
3 fakta + 3 contoh - 6 markah
Jumlah 6 markah

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

( 4 markah)
 • Penggunaan CD perisian kursus (Courseware)
 • Menggunakan internet.
 • Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle.
 • Perpustakaan digital.

1 konsep = 1 markah
4 konsep= 4 markah
Jumlah= 4 markah

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.

( 4 markah)

Kelebihan
 • Kemahuan sendiri (self pacing)
 • Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback)
 • Boleh dipercayai (reliable)
 • Berkesan dan efektif


Kelemahan
 • Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran.
 • Boleh membosankan.
 • Kekurangan hubungan sosial
2 kelebihan = 2 markah
2 kekurangan = 2 markah
Jumlah = 4 markah


b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

(6 markah)

 • Mengenalpasti ciri-ciri umum- termasuk umur, tahap, sosial dan seumpamanya.
 • Mompetensi peringkat masuk.
 • Stail gaya pembelajaran.

1 fakta = 1 markah
1 huaraian = 1 markah
3 fakta + 3 huaraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

(4 markah)
 • Menyunting
 • Memasukkan teks
 • Membuat rakaman audio
 • Prebiu
 • Gunakan dalam pengajaran
 • Penilaian

1 fakta = 1 markah
4 fakta = 4 markah
Jumlah = 4 markah(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai
( 6 markah)

Menyunting
 • Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan, memasukkan kesan khas dan lain-lain.

Memasukkan teks
 • Teks, tajuk, kredit

Membuat rakaman audio
 • Menyediakan suara latar (dkrip)_
 • Syncronisation
 • Kesan khas bunyi

1 fakta = 1 markah
1 huraian = 2 markah
2 fakta + 2 huaraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah


4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

(4 markah)
 • Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan.
 • Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail.
 • Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem.
 • Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas.
 • Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama.
 • Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna.
 • Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar.
 • Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini.
 • Jawapan lain yang munasabah.

1 fakta = 1 markah
4 fakta = 4 markah
Jumlah = 4 markah


(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.
(3 markah)

 • Tindak balas terhadap respon perisian
 • Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian
 • Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem
 • Maklum balas serta merta
 • Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian.

I ciri = 1 markah
3 ciri = 3 markah
Jumlah = 3 markah

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.
( 3 markah )

 • Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
 • Akta Jenayah Komputer 1997
 • Akta tanda tangan digital 1997
 • Akta Hak Cipta Pindaan 1997
 • Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedai 1998

1 fakta = 1 markah
3 fakta = 3 markah
Jumlah = 3 markah


Soalan Esei1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE?

(10 markah )

Analisis keperluan-apakah masalahnya, bagaimana menyelesaikannya.
Analisis tugasan- apakah isi kandungan
Analisis strategi- apakah yang hendak dipelajari?

Reka bentuk- apakah objektif, bagaimana mengukur pencapaian objektif, apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif.

Perkembangan - apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan.

Penilaianm- apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku.

Perlaksanaan- apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus.

Penilaian - apakah masalah telah diselesaikan . Apakah impaknya dan apakah perlu diubah.

1 fakta dan 1 huraian = 2 markah
5 fakta dan 5 huraian = markah
Jumlah = 10 markah

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

(10 markah)

Faktor Objektif
 • Kemahiran motor- alatan mudah alih/perkakasan latihan
 • Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video
 • Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video
 • Sikap- filem/slaid/pita video

Faktor Pelajar
 • Ciri-ciri umum
 • Keperluan khusus
 • Stail pembelajaran

Faktor Kaedah
 • Pengajaran beramai-ramai
 • Pengajaran kendiri
 • Pembelajaran berkumpulan

Faktor Praktikal
 • Mudah diperolehi
 • Mudah digunakan
 • kos dan masa diperlukan
 • Kelulusan pihak pentadbiran
Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. Antara contohnya ialah nota edaran, perisian,perkakasan,piya video, peralatan elektronik, laman web yang boleh dilawat dan sebagainya.

1 fakta dan huraian = 2 markah
5 fakta dan huaraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.
(10 markah)

 • Memasukkan warna
 • Memasukkan teks
 • Menambah slaid
 • Menyisip masuk gambar
 • Memasukkan audio
 • Memasukkan video
 • Menambah kesan bunyi padaslaid
 • Hyperlinkl
 • Mengerakkan tajuk demi sub tajuk
1 fakta dan 1 huraian = 2 markah
5 fakta dan huraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.
(10 markah)
 • Menyimpan rekod
 • Memadam rekod
 • Mengedit rekod
 • Menyusun dan menyisih rekod
 • Membuat pengiraan matematik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function
 • Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta

1 fakta dan huraian = 21/2 markah
4 fakta dan huraian = 10 markah
Jumlah = 10 markah


3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(10 markah)

 • Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Carta memberikan maklumat ringkas. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara.
 • Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar.
 • Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta.
 • Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat)
 • Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas.

1 fakta 1 markah + penjelasan dan contoh = 10 markah


(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut

(10 markah)

Mel elektronik
Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN,WAN, WWW dengan pengenalan yang tertentu

Telesidang audio
Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon, internet dan satleit.

Hipermedia
Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik, audio, video , animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti.

Realiti Maya/Realiti Buatan
Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya.


Enjin pencarian
Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web, gambar, audio, video, aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu.

1 fakta + 1 huraian ringkas = 2 markah
5 jawapan X 2 markah
Jumlah : 10 markah

Topik 10-Penerbitan Video Pendidikan

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Membuat rakaman dan editing video] -- Selaraskan hasil tugasan ini bersama dengan Tugasan Semester (Projek Akhir). Dalam aktiviti ini anda boleh lakukan pada masa-masa yang sesuai dan boleh dilakukan di luar bilik kelas untuk lakukan pengambaran dan melakukan sunting/editing di dalam makmal.
Aktiviti 2
Bina papan cerita (story board) yang boleh menjadi panduan supaya memudahkan anda membuat pengambaran.
 • Buat rakaman berdasarkan papan cerita anda
 • Lakukan proses suntingan
  • cuba sisipkan audio (rakaman atau muzik) yang bersesuaian
  • sisipkan teks yang bersesuaian
  • sisipkan grafik-grafik lain yang mungkin membantuk penghasilan video yang lebih baik
  • hasilkan kesan-kesan khas yang.


Penghasilan video mungkin dalam lingkungan 5 - 10 minnit.

Topik 9-Bahan Audio dan Video

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Penerbitan audio]
Aktiviti 2
Berdasarkan aktiviti amali Minggu 7, buat rakaman yang sesuai supaya ia dapat digunakan bersama dengan transparensi yagn telah dibina.
Aktiviti 3
Cuba buat ujian kepada rakan anda - adakah rakaman tersebut sesuai dengan cerita tersebut.
Aktiviti 4
Terokai dan baca apakah ciri-ciri suatu video kamera. Kemudian dapatkan maklumat bagaimana proses penghasilan atau penerbitan video.

Anda perlu mengetahui salah satu perisian video editor; antaranya video Wave, Pinnacle Studio Version 9 (anda memerlukan Flash Player untuk melihat tutorial ringkas ini), Ulead Video Studio dan lain-lain.
Aktiviti 5
Berbincang dengan rakan, bagaimana anda dapat menghasilkan satu papan cerita sebagai panduan untuk menghasilkan atau menerbitkan video. [Bina papan cerita berdasarkan ID yang bersesuaian]

Topik 8- Bahan Audio

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat bagaimana cara untuk merakam sesuatu audio, sama ada dengan cara analog atau digital.
Aktiviti 3 Bincang bersama rakan; apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana ia dapat digunakan.

Simpan hasil perbincangan anda sama anda dengan pemproses perkataan atau persembahan elektronik.
Amali
[Penghasilan rakan audio]
Aktiviti
Bersama rakan berbincang skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Kemudian cuba buat rakaman dengan menggunakan radio atau komputer.
Aktiviti
Dengan komputer atau lain-lain alatan yang sesuai buat proses suntingan.

Topik 7- OHP dan Transparensi

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat berkaitan dengan OHP (Overhead Projactor ) dan Transparensi. Dapatkan gambar OHP (sama anda lukis atau dari mana-mana foto yang sesuai), labelkan bahagian-bahagian tertentu pada OHP dengan menggunakan persembahan elektronik.
Aktiviti 3
Dengan menggunakan pemproses perkataan, jelaskan secara ringkas bagaimana keadah/cara yang baik menghasilkan transparensi dan juga cara penggunaan yang baik dalam proses P&P.
Amali
[Pilih atau cari satu cerita yang sesuai untuk kanak-kanak]
Aktiviti 4
Misalkan anda hendak mengajar atau menyampaikan cerita kepada kanak-kanak. Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan transparensi tersebut.
Simpan hasil kerja transparensi tersebut, ia akan digunakan bersama dalam aktiviti M8 dan M9.