Aktiviti Fotografi

S4-PISMP_RBT4


Aktiviti Amali Fotografi
Gaya macam ni OK tak?Macam ni pun OK jugak.....
Contoh Soalan Latihan 4

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
( 4 markah)

1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
(6 markah )

2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )

2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
( 5 markah )


3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................
e).......................................................................................
( 10 markah)

4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
(4 markah )
...........................................................................................

4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.

a).......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................
d)......................................................................................
( 6 markah )


Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan Amalan
(B) Amalan dan Proses
(C) Teori dan Sumber
(D) Teori dan Amalan

2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa?

(A) Berorientasikan bilik darjah
(B) Berorientasikan sumber
(C) Berorientasikan produk
(D) Berorientasikan sistem

3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang

(A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung
(B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu
(C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain
(D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas

5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan

(A) Tunjukcara
(B) Simbol verbal
(C) Simbol visual
(D) Pengalaman sebenar

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran?

I. Objektif pemilihan media
II. Harga media
III. Kebekesanan penggunannya
IV. Media terkini
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) II dan IV sahaja
(D) III dan IV sahaja

7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah

(A) Prinsip Domainan
(B) Prinsip Mudah
(C) Prinsip Harmoni
(D) Prinsip Imbangan

9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D

(A) Grafik
(B) Realia
(C) Diorama
(D) Topeng

11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut?

(A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6
(B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250
(C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?

(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali

(A) wave (.wav)
(B) sound (.snd)
(C) Audio file foemat (.aif)
(D) Real media player (.rmp)

15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali

(B) Badan bingkai
(B) Dilly
(C) Lensa
(D) Viewfinder

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali

(A) Membiarkan sahaja hal tersebut
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid
(D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik

17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik?

(A) Picture
(B) Drawing
(C) Movies and sound
(D) Tiada toolbar yang dipaparkan

18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali

(A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan
(B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer
(C) Fleksibiliti dalam pembelajaran
(D) Mempelajari sesuatu dengan cepat

19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?

(A) Flash
(B) Toolbook
(C) Movie maker
(D) Soundforge

20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet.
Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini?

(A) Virus
(B) Adware
(C) Spyware
(D) Hacking

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

(10 markah)

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

(10 markah)


2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini
(a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi.

(10 markah)
(b) Anda juga dikehendaki membina story board bagi perisian tersebut.

(10 markah )

3. Anda perlu membina perisian pesembahan elektronik bagi kelas tahun 4, berdasarkan keperluan ini

(a) Dalam memgambil gambar bagi video terdapat beberapa shot yang dilakukan. Anda dikehendaki melukis empat bentuk shot yang terlibat.

( 10 markah)
(b) Bagi membuat rakaman terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dari mula perancangan hingga ke teknik mengambil gambar.
(10 markah)


November 2009Jawapan Latihan Lanjutan 4Latihan OHP/Transparensi


Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Manakah daripada berikut terdapat OHP?
I. Pentas kaca
II. Tombol fokus
III. Lensa
IV. Shutter
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D) Semua di atas

2. Semasa menggunakan OHP, suiz OHP terpaksa ditutup pada waktu-waktu
tertentu untuk
I. Mengalihkan perhatian pada guru
II. Mengelakkan keystone berlaku
III. Mengelakkan gangguan
IV. Melanjutkan usia mentol projeksi pada OHP

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, III dan IV
(D) Semua di atas

3. ”Jika transparensi terdiri daripada teks ringkas, guru perlu menunjukkan sedikit
demi sedikit atau baris demi baris.”
Tujuan guru berbuat demikian adalah kerana
I. Menunjukkan minat tentang perkara yang ingin diajar
II. Meningkatkan emosi guru
III. Memberi maklumat langkah demi langkah
IV. Mempermudahkan persembahan maklumat

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan IV sahaja
(D) Semua di atas

4 Maklumat atau ilmu pengetahuan yang mengambarkan prosedur atau proses
rangkaian akan lebih aktif jika ditayangkan melalui transparesni

(A) Selembaran (single transparency)
(B) Tindih-tindan (Overlay transparency)
(C) Tutup-buka (Masking transparency)
(D) Berwarna (Colour transparency)

5. Transparensi selembaran (single transparency) adalah transparensi yang
memuatkan

(A) Konsep perbezaan
(B) Gabungan teks dan gambar
(C) Konsep secara berkesinambungan
(D) Satu konsep tunggal

6. Berikut adalah kesalahan umum yang sering dilakukan apabila menggunakan
transparensi KECUALI

(A) Tulisannya menggunakan huruf serif
(B) Terlalu banyak teks yang ingin ditayangkan
(C) Teks di transparensi menggunakan fon dekoratif yang cantik
(D) Transparensi menggunakan 7 perkataan dalam satu baris

7. OHP merupakan alat yang paling berguna dalam bilik darjah/ Antara berikut
yang manakah merupakan kelebihan OHP?
I. OHP adalah mudah alih
II. Guru dapat mengawal keadaan
III. pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
IV. OHP dapat mengekalkan minat pelajar sepanjang masa
V. OHP mudah digunakan dan dikendalikan oleh sesiapa sahaja

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan IV
(D) I, III dan IV

8. Terdapat beberapa cara untuk mempersembahkan maklumat dalam transparensi.Yang manakah merupakan cara yang paling berkesan jika seseorang guru inginmenunjukkan perkembangan idea sehingga memperoleh gambaran menyeluruh?

(A) Cara urutan
(B) Cara tindih-tindan
(C) Cara tingkap
(D) Cara animasi


9.
skrin
Kesan herotan (Keystone effect) di atas terjadi apabila tayangan pada OverheadProjector (OHP) dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untukmengelakkan kesan tersebut ialah

(A) Meninggikan paras OHP
(B) Mendongak skrin belakang
(C) Menjauhkan skrin ke sebelah kiri
(D) Menjauhkan skrin ke sebelah kanan

10. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk
pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

Soalan Struktur


1. Senaraikan 4 kebaikan menggunakan transparensi/OHP.

a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________
d) ___________________________________________________


2. Senaraikan 4 teknik menghasilkan transparensi.

a) __________________________________________________
b)__________________________________________________
c)__________________________________________________
d)__________________________________________________


3. OHP boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Berikan empat sebab seorang guru menggunakan OHP dalam pengajaran.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________
c)_________________________________________________
d)_________________________________________________

4. Seorang guru harus memastikan cara penggunaan OHP dengan betul untukmemperoleh kesan yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan dua prinsip asas bagaimana menggunakan OHP dengan berkesan.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________


Soalan Esei


1. OHP telah lama digunakan sebagai pengganti kepada papan tulis dalam bilikdarjah. Bandingkan perbezaan antara kedua-dua alat bantu mengajar yangdigunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Videi Digital camera