Kerja kumpulan 2Pembentangan kumpulanSedang asyik mendengar pembentangan

Contoh Soalan Latihan 1

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai.

a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................
c).............................................................................................

(b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas.

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini.

Kelebihan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

Kelemahan
a) ..........................................................................................
b)...........................................................................................

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan?

a)...........................................................................................
b)...........................................................................................
c)...........................................................................................

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai

a)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b)............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................

4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................
d)............................................................................................

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan.

a)............................................................................................
b)............................................................................................
c)............................................................................................

Soalan Esei1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE?

(b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda.

2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut.

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik.


3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran.

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut
 1. Mel elektronik
 2. Telesidang video
 3. Hipermedia
 4. Realiti Maya
 5. Enjin pencarian

Januari 2010

Jawapan Latihan Lanjutan 1

Latihan-Fotografi

1. Senaraikan 4 peranan fotografi dalam pengajaran dan pembelajaran.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................

2. Senaraikan 4 teknik pengambaran yang anda tahu.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................

3. Senaraikan 4 jenis kamera yang ada di pasaran.

a). ............................................................................................
b)..............................................................................................
c)..............................................................................................
d)..............................................................................................


4. Dengan menggunakan satu contoh pengajaran, huraikan sejauhmana fiti dapat anda manfaatkan dalam pengajaran anda?

................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................

Aneka Pilihan-Fotografi


Soalan Aneka Pilihan


1. "Nombor kecil menunjukkan bukaannya besar, sementara nombor besar (f22) menunjukkan saiz bukaannya kecil"

Pernyataan di atas merujuk kepada

(A) Shutter
(B) Apertur
(C) Lensa
(D) Viewfinder

2. Pilih pernyataan yang betul

(A) Shutter-sebuah tingkap yang menutup permukaan filem daripada terkena cahaya.
(B) Apertur- gegelang yang boleh membesar dan mengecil berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yang menuju ke filem.
(C) Flash - berfungsi secara menyimbah cahaya mengikut keperluan jaraj objek.
(D) Lensa- mengandungi beberapa gabungan pelbagai jenis filem untuk dedahan cahaya.

3. Berikut adalah jenis-jenis kamera yang terdapat di pasaran

I. Kamera kompak
II.Kamera satu lensa refleks (SLR)
III. Kamera digital
IV. Kamera piring
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

4. Pilih komponen dan fungsi yang betul bagi sesebuah kamera untuk menghasilkan kerja yang sempurna.

(A) Shutter- Alat penutup dan pembuka lensa
(B) Lensa- Menerima cahaya dan memancar imej
(C) Pelepas shutter- Dibuka bagi cahaya masuk dan buat imej atas filem
(D) Beg kamera- Menjaga keselamatan kamera

5. Seseorang jurufoto telah merakam gambar objek kecil dengan menggunakan peralatan yang boleh membetulkan saiz objek dalam gambar. Antaraperalatan yang digunakan adalah lensa macro, close up filter atau kanta pembesaran tripod, meter cahaya dan penyerap cahaya.

Apakah format gambar yang akan dihasilkan?

(A) Macro
(B) Close Up
(C) Long Shot
(D) Medium Shot

6. " Kamera ini dicipta pada tahun 1900 dengan beratnya 1,400 paun dan menggunakan filem berukuran 4 1/2 x 8 kaki.

Apakah nama kamera seperti yang diterangkan di atas?

(A) Nikon
(B) Kodak
(C) Abscura
(D) Mammoth

7. Flash amat penting ketika mengambil gambar. Banyak teknik boleh dipraktikan ketika menggunakan flash. Berikut adalah teknik-teknik yang dimaksudkan kecuali

(A) Halaan terus ke objek (direct flash)
(B) Halaan pantulan (bounce flash)
(C) Simbahan manual
(D) Halaan filter

8. Pengguna boleh membuat penyuntingan foto dengan menggunakan pelbagai perisian. Perisian manakah yang boleh digunakan untuk membuat penyuntingan foto?

I. Print Shop Pro
II.Picture it Adobe Photoshop Elements
III. Micrograf Picture Publisherl
IV. Adobe Photoshop CS
(A) I dan II sahaja
(B) II dan IV sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

9. Apakah peranan fotografi dalam pengajaran dan pembelajaran?

I. Dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran guru.
II. Pelajar dapat berfikir secara interaktif terhadap pelajaran.
III. Dapat meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep.
IV. Merancang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih terhadap sesuatu gambar yang dilihatnya.
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) I, II dan IV

Aneka Pilihan-2D
Soalan Aneka Pilihan

1. Bahan 2D adalah merujuk kepada
I. Bahan yang mempunyai penjang dan lebar
II. bahan adalah leper dan tidak direka bentuk untuk memberi kedalaman.
III. Akaurium dan boneka adalah contoh bahan 2D
IV. Bahan yang mempunyai 2D
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

2. Berikut adalah kategori contyoh bahan 2D kecuali

(A) Bahan bercetak
(B) Graf
(C) Poster
(D) Realia

3. Kelebihan menggunakan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran

I. Gambar adalah murah dan mudah didapayi
II. Perincian visual memudahkan pemahaman topik-topik tertentu.
III. Gambar dapat memfokuskan tumpuan pelajar dan mem[erlembangkan pemikiran kritis.
IV. Gambar memnerikan tanggapan negatif kepada pelajar.

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

4. Terdapat beberapa jenis graf. Merujuk kepada rajah di bawah, apakah jenis graf tersebut?(A) Graf bar
(B) Graf pie
(C) Graf garisan
(D) Graf skala dua

5. Terdaoat beberapa jenis carta dalam penyediaan bahan 2D. Berikut adalah contoh carta yang dimaksudkan kecuali

(A) Carta alir
(B) Carta garisan masa
(C) Carta proses
(D) Carta organisasi

6. Sebagai seorang guru yang ingin mengajar topik "Penjajahan Melaka". Pilih bahan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah supaya pelajaran itu lebih berkesan.

I. Peta negeri Melaka
II. Carta organisasi pentadbiran negeri Melaka
III. Gambar-gambar tempat bersejarah di negeri Melaka
IV. Diorama tentang perkembangan Melaka abad ke 16
(A) I, II dan III
(B) I, III dan IV
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV

7. Berdasarkan satu pelajaran Sejarah yang diajar, pelajar dikehendaki membina semula situasi di atas meja dengan alam sekitar dilukis pada kadboddan dilekatkan pada dinding sebagai latar. Situasi ini digambarkan dalam

A) Model
(B) Diorama
(C) Carta aliran
(D) Lukisan

8. Peta mempunyai ciri-ciri berikut:

I. Peta adalah sala yang digambarkan di atas kertas.
II. Merupakan perwakilan abstrak tempat sebenar di mana manusia tinggal.
III. Terdiri dari simbol visual , garisan dan warna.
IV. Simbol-simbol peta adalah mewakili benda-benda sebenar
(A) I dan II
(B) I, II dan III
(C) II, III dan IV
(D)Semua di atas

9. Kategori bahan 3 D adalah dikategorikan seperti di bawah.

I. Realia
II. Model diorama
III. Patong
IV. Carta
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D)Semua di atas

10. Boneka ini dikenali sebagai marionette.
Boneka ini ini diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier machem plaster of paris
Tali-tali halus disambungkan ke bahagian-bahagian sendi boneka seperti sikum kaki, pinggang, lutut, tangan agar boleh digerakkan seperti manusia.
Tali akan ditarik-tarik untuk mengerakkan boneka tersebut.

Ciri boneka di atas merujuk epada

(A) Boneka sarong tangan
(B) Boneka tali
(C) Boneka lidi
(D) Boneka wayang kulit

11. Ciri-ciri
 • Merupakan bulatan
 • Dibahagi kepada segemen
 • Setiap segemen mewakili sebahagian atau peratus daripada keseluruhan
 • Gabungan semua segemen lengkap 100%

Pernyataan di atas merujuk kepada

(A) Tabular
(B) Graf bar
(C) Graf pie
(D) Graf skala dua

12.
 • Adakah gambar autentik?
 • Adakah gambar menunjukkan situasi sebenar?
 • Adakah gambar mudah difahami?
 • Adakah gambar mudah dan jelas?

Pernyataan di atas merujuk kepada

(A) Pemilihan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas
(B) Memilih gambar sebagai bahan mengajar di dalam kelas
(C) Penyediaan bahan bantu mengajar
(D) Memilih kaedah dan teknik mengajar di dalam kelas

13. Bahan bercetak sering digunakan sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas. Namun bahan ini mempunyai kekangan yang tersendiri. Apakah kekangan bahan bercetak tersebut?

I. Bahan bercetak ditulis dengan sasaran pembaca tertentu
II. Amalan penggunaan bahan bercetak dianggap sebagai bahan hafalan
III. Merupakan persembahan maklumat satu hala
IV. Bahan bercetak boleh diperolehi dalam pelbagai topik dan bentuk

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D) I, II, III dan IV

14.


Gambarajah di atas dapat dikategorikan kepada

(A) Carta klasifikasi
(B) Carta Tabular
(C) Carta garis masa
(D) Carta organisasi

15. Kelebihan penggunaan bahan 3D di dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

I. Bahan 3D mempunyai ruang yang luas untuk menyimpan bahan
II. Pelajar boleh belajar tentang masa ini untuk objek-objek yang digunakan dalam kehidupan seharian
III. Bahan 3D menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pengalaman konkrit
IV. Bahan 3D mengembangkan kemahiran dari segi mengenalpasti, memilih, memelihara, membuat hipotesis, menganalisis dan menilai
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV

16. Berikut adalah contoh-contoh bahan 3D yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

I. Carta klasifikasi
II. Kon
III. Realia
IV. Kuboid
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV