Kelender Akademik PPISMP 2012-2


KALENDER AKADEMIK PPISMP ( JUN – NOV 2012)

Minggu
Tarikh
SEM 1
SEM 2(GSTT)
SEM 3
Catatan
M1

18 Jun – 22 Jun
PENDAFTARAN / MINGGU PENGURUSAN
INTERAKSI
INTERAKSI

M2

25 Jun – 29 Jun
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M3

2 Jul – 6 Jul
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M4

9 Julai – 13 Jul
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M5

16 Jul – 20 Jul
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI
Awal Ramadhan – 21 Jul 2012
M6

23 Jul – 27 Jul
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M7

30 Jul – 3 Ogos
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M8

6 Ogos – 10 Ogos
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI
Hari Nuzul Al-Quran – 6 Ogos
M9

13 Ogos – 17 Ogos
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M10

18 Ogos-26 Ogos
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
M11

27 Ogos – 31Ogos
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI
Hari Kemerdekaan – 31 Ogos 2012
M12

3 Sept – 7 Sept
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M13

10 Sept – 14 Sept
INTERAKSI
INTERAKSI/
UJIAN AMALI
INTERAKSI/
UJIAN AMALI
16 Sept 2012 – Hari Malaysia
M14

17 Sept – 21 Sept
INTERAKSI/ UJIAN AMALI 
INTERAKSI/
UJIAN AMALI
INTERAKSI/
UJIAN AMALI

M15

24 Sept – 28 Sept
INTERAKSI/
UJIAN AMALI
INTERAKSI
INTERAKSI

M16

1 Okt – 5 Okt
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI

M17

8 Okt – 12 Okt
INTERAKSI
INTERAKSI
INTERAKSI


M18
15 Okt – 19 Okt
ULANGKAJI

M19
22 Okt – 26 Okt
ULANGKAJI
Hari Raya Qurban 25 – 28 Okt 2012

M20
29 Okt – 2 Nov
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

M21
5 Nov – 9 Nov
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

10 Nov 2012
2 Jan 2013
CUTI SEMESTER*

Contoh Soalan Latihan 5

Soalan Struktur
Jawab semua soalan

Soalan 1

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran merupakan pelengkap  kepada guru dalam proses pendidikan di bilik darjah

a) Dalam satu sesi pengajaran anda hendaklah  menjelaskan cara-cara  mencuci tangan dengan betul dengan menggunakan  tayangan video. Jelaskan kelebihan kaedah tersebut
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
( 5 markah)


b) Selain daripada menggunakan video nyatakan lima alatan atau cara lain bagi tujuan penmgajaran tajuk tersebutt:

I)...............................................................................................
ii)..............................................................................................
iii)............................................................................................
iv)............................................................................................
v).............................................................................................


( 5 markah)

Soalan 2

a) Nyatakan tiga jenis pergerakan kamera video dan jelaskan  susunannya.

i) ...........................................................................................

ii) ...........................................................................................

iii) .........................................................................................

(6 markah)

b) Penggunaan video yang dihasilkan  sendiri oleh guiru menjadi lebih mudah  dengan adanya kemudahan peralatan dan perisian komputer. Cadangkan dua topik video yang sesuai digunakan  dalam bilik darjahgg dan jelaskan sebab-sebabnya.

i) ...........................................................................................

ii) ...........................................................................................

( 4 markah)

Soalan 3

Dalam era teknologi sekarang data-data  disimpan dalam bentuk  digital. Kecuaian menyimpan  dan menjaganya akan menyebabkan data-data tersebut berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.

a) Terangkan dua cara bagaimana data-data tersebut boleh berpindah  milik.


ii) ...........................................................................................

( 4 markah)


b) Terangkan tiga cara  bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut.

i) ...........................................................................................

ii) ...........................................................................................

iii) .........................................................................................

(6 markah)


Contoh soalan Aneka Pilihan

1. Konsep teknologi pendidikan adalah merujuk kepada prasa Teknologi dalam pendidikan.

(A) adalah sebahagian dalam teknologi dari pendidikan
(B) adalah sebahagian dari teknologi pendidikan
(C) dan teknologi dari pendidikan   adalah entiti yang sama
(D) dan teknologi dari pendidikan   tidak mempunyai apa-apa  kaitan.

2. Mengapakah bidang Teknologi Pendidikan  diberi penekanan  dalam kurikulum pendidikan guru?

(A) Meningkatkan peratus kelulusan  pelajar dalam peperiksaan.
(B) Memberi kesedaran bahawa teknologi pendidikan  penting kepada guru.
(C) Membiasakan guru-guru  pelatih menggunakan alat-alat bantu mengajar.
(D) Memberi kefahaman dan kemahiran  tentang aplikasi  media, sistem, pendekatan dan teknik kepada guru-guru.3. Rekabentuk pengajaran merupakan satu proses yang sistematik bagi merealisasikan prinsip-prinsip umum pengajaran dan pembelajaran kepada reka bentuk  perancangan  bahan dan penyampaian  pembelajaran.
Berikut adalah kategori  reka bentuk pengajaran kecuali,

Reka bentuk pengajaran sebagai

(A) Sains
(B)Teknik
(C)Proses
(D) Disiplin


4. Pemilihan sesuatu media pengajaran  berdasarkan faktor-faktor berikut kecuali,

(A) gaya pembelajaran pelajar
(B)kaedah pengajaran yang dipilih
(C) kual;iti media yang akan digunakan
(D) objektif pengajaran danh pembelajaran yang telah ditetapkan


5. Merujuk kepada bahan sumber pengajaran dan pembelajaran . Gabungan pelbagai model, dan pelbagai obgjek dengan  lukisan sebagai latar belakang  yang diletakkan  di dalam satu bekas  dikategorikan  sebagai

(A) realia
(B) diorama
(C) bahan 3 dimensi
(D) media pengajaran


6. Model ASSURE mengandungi enam langkah . Dalam langkah "Aanalyse Learners" pelajar dianalisis berdasarkan aspek-aspek berikut kecuali

(A) Gaya belajar
(B) Ciri-ciri umum pelajar
(C) Tanggapan pelajar  terhadap  TMK
(D) Pengetahuan/pengalaman sedia ada

7. Sebagai seorang guru, penggunaan warna dalam menyediakan  bahan sumber, memainkan peranan  yang penting. Warna boleh dibahagikan  berdasarkan  suhu warna iaitu  sebanyak

(A) satu
(B) dua
(C) lima
(D) tujuh

8. Antara ciri-ciri berikut, manakah  merupakan Elemen asas reka letak grafik?

I. Titik
II. Ruang
III. Bentuk
IV. Domain

(A) I,II dan III
(B) II,III dan IV
(C) I, II dan IV
(D) I, II, III dan IV

9. nda dikehendaki menghasilkan satu carta berdasarkan maklumat berikut iaitu:
  • keretapi
  • bas
  • jet pejuang
  • skuter air

(A) aliran
(B) tarbular
(C) organisasi
(D) kelasifikasi

13. Anda ditugaskan  menjelaskan  kepada murid mengenai sistem jalan raya, taburan penduduk, kawasan pertanian , sempadan negeri dan nama ibu negeri dengan menggunakan  transperansi dan OHP.
Antara teknik transperansi  yang paling sesuai digunakan  untuk tujuan tersebut

(A) Sehelai
(B) Tetingkap
(C) Tindan tindih
(D) Beranimasi/Bergerak


14 Perkara yang paling  penting yang perlu diutamakan  semasa membuat rakaman audio ialah level

(A) output yang tidak terlalu tinggi
(B) input yang tidak terlalu rendah
(C) output yang menyakitkan telinga
(D) input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah

15. enggunaan kamera video untuk merakam gambar boleh dilakukan dengan pelbagai jenis shot. Berikut adalah jenis-jenis shot kecuali

(A) Shot Jauh (Long Shot)
(B)Shot Rapat (Medium shot)
(C) Shot Sederhana (Medium Shot)
(D) Shot Jauh Extrwmw (Extreme Long Shot)

16. Antivirus adalah perisian yang dinamik mkengikut perkembangan perisian komputer.
Berikut  adalah ciri-ciri anti virus  yang baik kecuali

(A) scanning yang cepat
(B) update virus pattern
(C) defrag dengan cepat
(D) mengesan semua jenis virus

17. Pengurusan markah pelajar menjadi lebih efisien dengan menggunakan  pelbagai perisian.
Perisian terbaik untuk  mengurus  markah pelajar

(A) MS Word
(B)Ms Excell
(C) MS Access
(D) MS Power Point

18. Apakah fitur ddalam MS Power Point yang patut digunakan  untuk membuat animasi dingkas

(A) Slide show
(B) Animated GIF
(C) Slide transition
(D) Custom animation

19. Hak cipta adalah sangat pentingg untuk melindungi sesuatu produk. Berdasarkan pernyataan di atas hak cipta merujuk kepada

(A) hjak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu yang baru
(B) satu set untuk memiliki  sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya
(C) set-set untuk memiliki sesuatu  atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad
(D)satu set hak eklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumaty


20. Dalam era TMK sekarang pelbagai perisian boleh  didapati di pasaran. Ciri-ciri perisian yang dikategorikan sebagai Freeware adalah

(A) percuma dan boleh diguna oleh orang ramai
(B) merupakan perisian yang boleh dibaiki dan ditingkatkan  kualiti oleh sesiapa sahaja
(C) tertakluk juga kepada ASkta Hak Cipta dan syarat-syarat yang ditetapkan  oleh pemegang hakcipta
(D)boleh diguna untuk menjadi satu sumber pendapatantanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik hakcipta


Contoh Soalan Esei

Soalan 1

a) Kepelbagaian aras pengetahuan, murid merupakan lumrah di dalam sesebuah kelas. Bagi memastikan hasil pembelajaran tercapai, guru seharusnya bijak menangani situasi ini. Merujuk kepada  reka bentuk pengajaran, jelaskan apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan  jika anda berhadapan dengan situasi tersebut.
(10 markah)

b) Merujuk kepada reka bentuk pengajaran. Model ADDIE dikatakan berbeza dengan mdel ASSURE. Nyatakan aspek-aspek perbezaan keduanya.
(10 markah)

Soalan 2

a) Kemahiran pengintegrasian  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) oleh guru-guru di bilik darjah memberi kesan positif kepada pengajaran dan pembelajaran. Perisian yang guru-guru  kerap gunakan seperti pemprosesan perkataan, hamparan elektronik dan persembahan elektronik.
Bincangkan ciri-ciri  persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam perisian MS Word dengan ciri-ciri  perisian MS Power Point.
 
(10 markah)

b) Anda telah dilantik menjadi penyelaras bagi  sambutan majlis jubli perak bagi sekolah anda.
Dengan menggunakan perisian-perisian dalam MS Office, huraikan  bagaimana anda dapat  membantu penganjuran  majlis tersebut berjaya dilaksanakan dengan meriah.

(10 markah)


Soalan 3

a) Penggunaan bahan sumber 3D dalam pengajaran dan pembelajaran banyak memberikan impak positif kepada pelajar. Walaubagaimanapun tidak kurang kekangan  yang dihadapi bagi merealisasikan penggunaan bahan ini dalam bilik darjah.
Beri pendapat anda  tentang kekuatan-kekuatan  serta kekangan-kekangan  penggunaa bahan sumber 3D di sekolah-sekolah.
(10 markah)

b) Penggunaan bahan multi-media dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan cara yang betul menyeronokkan murid-murid. Misalnya bahan seperti  ini terdapat di pasaran dibina secara umum iaitu tidak menjuruskan situasi sebenar  mengikut rumusan analisis pelajar.

Anda sebagai seorang guru matapelajara pengkhususan anda, sila selesaikan masalah tersebut dengan memerihalkan pertimbangan, langkah-langkah dan contoh  bagaimana membina bahan multimedia berasaskan MS Power Point.
(10 markah)November 2011