Contoh Soalan Latihan 3Soalan Struktur
1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................
.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................
.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................


2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisi gambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk

(A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah
(B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
(C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran
(D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai objektif pengajanran. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili

(A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa
(B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar
(C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah
(D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah


3. Menurut Duck dan Reiser (1989), "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Berikut yang manakah bukan termasuk proses sistematik yang dimaksudkan?

(A) Melakar
(B) Membangun
(C) Melaksana
(C) Menilai

4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang?

(A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar.
(B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media.
(C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan.
(D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan persepsi yang sama.

5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paling sesuai digunakan ialah

(A) penerangan
(B) Gambar pegun
(C) Objek 3 dimensi
(D) rakaman video


6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas?

I. Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri.
II. Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan.
III. Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran.
IV. Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan.

(A) I, II dan III sahaja
(B) I, II dan IV
(C) I,III dan IV
(D) I,II,III dan IV

7. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang terang ialah

(A) Tekstur
(B) Warna
(C) Nilai
(D) Bentuk

8.
Gambar 1Gambar 2


Apakah prinsip yang membezakan susun letak subjek utama dalam kduadua buah potrait di atas?

(A) Prinsip dominan (Dominan)
(B) Prinsip mudah ( Simplicity)
(C) Prinsip satu pertiga (Rule of thirds)
(D) Prinsip penyatuan (Uniformity)

9. Bahan 2D atau Tiga Dunebsi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar. Antara berikut adalah kelebihan bahan 3D sekiranya digunakan di dalam kelas kecuali

(A) Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain
(B) Pelajar dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik
(C) Menggalakkan guru membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan
(D) Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana pelajar dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar.

11. Jenis shot yang manakah kurang sesuai digunakan dalam situasi temuramah bagi menunjukkan tetamu yang ditemuramah?

(A) Over the shoulder
(B) High angle shot
(C) Two shot
(D) Long shot


12.

Cara mengurangkan kesan herotan (key stone effect) di atas dalam tayangan Overhead Projector ialah

(A) Menempatkan projektor ke sebelan kiri skrin
(B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin
(C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin
(D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin

13. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran?

(A) Tulis terus
(B) Bertingkap
(C) Berjalur
(D) Bertindih

14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Berikut adalah antara kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio.

I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca
II. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan
III. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar
IV. Sekiranya pita audio telah dimainkan, ianya telah ditentukan kadar masa. Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah.

(A) I dan II sahaja
(B) I dan IV sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) I, II dan IV sahaja


15. Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa digunakan kecuali

(A) Gambar sudut rendah
(B) Gambar sudut tinggi
(C) Gambar sudut kanta
(D) Gambar sudut paras mata

16. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan dalam aplikasi persembahan elektronik. Antara beriku merupakan kelebihan papan cerita kecuali

(A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer
(B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan
(C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa pembangunan
(D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting


17. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengarangan multimedia

(A) Adobe Photoshop
(B) Comel Zamrud
(C) Microsoft Publisher
(D) Dreamweaver

18. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik.

(A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data
(B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi
*C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai
(D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik

19. Apakah tujuan utama penggubalan undang-undang hakcipta di negara kita?

(A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan baik
(B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin
(C) Mengelakkan orang lain menumpang nam,a bagi produk yang dihasilkan
(D) Mengelakkan produk diperbanyakkan

20. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka (open source)?

(A) Linux
(B) MS Office
(C) Windows Movie Maker
(D) Adobe Photoshop


Soalan Esei


1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.


November 2008

Jawapan Latihan Lanjutan 3

Contoh Soalan Latihan 2

Soalan Struktur
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran?

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku?

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................

2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya.

,..........................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar.

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................


4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................
d).......................................................................................

Soalan Aneka Pilihan

1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan amalan
(B) Amalan dan proses
(C) Teori dan sumber
(D) Teori dan amalan

2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah

(A) Carta
(B) Video
(C) Gambar foto
(D) Transperansi

4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran?

(A) Pendidikan jarak jauh
(B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri
(C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung
(D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja

5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali

(A) Bahan pameran
(B) Gambar bergerak
(C) Gambar kaku
(D) Rakaman audio

6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah
(A) Prinsip mudah
(B) Prinsip harmoni
(C) Prinsip imbangan
(D) Prinsip Domain

9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar. Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad.

(A) Model
(B) Spesimen
(C) Bahan 2 dimensi
(D) Bahan 3 dimensi

10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Komponen
Fungsi
(A)
Apaca
Mengawal kejelasan objek yang fokus
(B)
Shutter
Mengawal kelajuaan bukaan pengatup
(C)
Kanta
Membentuk imej atas filem supaya jelas
(D)
Lampu imbas
Menambah cahaya pada objek
11. Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar cakera di padang?
(A) Melaraskan apertur kepada f5.6
(B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500
(C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

12.


Kesan herotan (key stine effect) di atas terjadi apabila Overhead Projector (OHP) dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untuk mengelakkan kesan tersebut ialah
(A) Meninggikan paras OHP
(B) Sebgetkan skrin ke sebelah ki
(C) Sengetkan skrin ke sebelah kanan
(D) Condongkan bahagian atas skrin ke hadapan
13. Cikgu Rohana hendak menunjukkan arah aliran cecair di dalam batang paip dengan menggunakan transperansi. Yang manakah di antara berikut merupakan teknik penyediaan transperansi yang paling sesuai disediakan oleh cikgu Rohana>
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap
14. Mengapakah skrip perlu dimantapkan sebelum sesuatu rakaman audio untuk pengajaran dan pembelajaran dimulakan?
(A) Kualiti audio yang dirakam bergantung pada skrip
(B) Keperluan peralatan rakaman bergantung pada skri
(C) Kandungan pelajaran bergantung pada kandungan skrip
(D) Supaya penyampai boleh menggunakan gaya bahasa yang betul.
15. Dalam sebuah lakonan cikgu Zelkepli telah menggunakan tripod untuk merakam aksi seorang pelakon yang sedang berdiri dari bahagian kakinya dan kemudian kamera tersebut digerakkan secara perlahan ke bahagian muka pelakon tersebut. Apakah jenis pergerakan kamera yang digunakan oleh cokgu Zelkepli?
(A) Dilly
(B) Tilting
(C) Teuck
(D) Panning
16. Manakah antara berikut merupakan tindakan paling sesuai dilakukan oleh Cikgu Shaifol apabila menggunakan sesuatu jenis perisian
(A) Menggunakan Microsoft Power Point untuk mengedit video
(B) Menggunakan perisian Microsoft Word untuk menerbitkan buletin
(C) Menggunakan perisian Microsoft Excel untuk membuina pengkalan data
(D) Menggunakan perisian Micrisoft Access untuk menmganalisis ujian
17. Di antara perisian berikut yang manakah paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
(A) Authorware
(B) Toolbook
(C) Movie Maker
(D) Soundforge
18. Cikgu Ismail telah menyiapkan persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepato ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil Cikgu Ismail untuk mengatasi masalah ini?
(A) Menambah bilangan slaid
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Men7yelitkan video dan audio yang lebih menarik
(D) Menambah butang navigasi atau ikon untuk pautan
19. Akta Hak Cipta digubal bagi melindungi pemilik hak cipta daripada kes cetak rompak. Kementerian manakah yang diberi kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut?
(A) Kementerian Dalam Negeri
(B) Kementerian Perdagangan dan Industri
(C) Kementerian Penerangan, Komunikasi , Kesenian dan Kebudayaan.
(D) Jementerian Pedangangan Dalam Nagari dan Hal Ehwal Pengguna
20. Mengapakah maklumat-maklumat rahsia di dalam sesebuah organisasi perlu diurus dan dipelihara dengan efektif dan sistematik.

(A) Supaya maklumat boleh dimanipulasi
(B) Supaya maklumat bolehdicapai dengan mudah
(C) Supaya organisasi dapat meningkatkan daya saing
(D) Kerana kebocoran rahsia boleh menjejaskan organisasi
Soalan Esei
1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh para pendidik, Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prionsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.
(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pelajaran harian (RPH) dalam mata pelajaran major (RPH ditulis dalam Bahasa Melayu) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

2. (a) Cikgu Amin menyedari akan kepentinganpengintegrasian ICT di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimana pun beliau dapati usahanya kurang berkesan. Cuba jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada kurangnya keberkeanan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
2.(b) Sebagai seorang guru anda mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ICT. Sila jelaskan rancangan anda untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. (a) Anda hendak memulakan projekl rakaman audio. Terangkan langkah-langkah perancangan dan penyediaan rakaman tersebut.
3.(b) Jelaskan (5) perbezaan di antara penggunaan Overhead Projekctor (OHP) dengan persembahan elektronik?

November 2010