Senarai Rujukan

SENARAI BUKU RUJUKAN

Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

(EDU 3105)

BIL

NAMA BUKU

PROGRAM

EDU3105

Ada

Tiada

1

Yusup Hashim. (1998). Teknologi Pengajaran. Shah Alam: Siri Pendidikan Fajar Bakti.

ü

1

2

Noriati. A.Rashid(et. al).(2009) Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam: Oxford Fajar .

ü

X

3

Smaldino,S.E.Russell,J.D.Heinich,R&Molenda.M(2005). Instructional Technology and media for learning.(8th ed).New Jersey:Pearson educational Inc.

ü

1

4

Ab. Rahim Selamat. (1980).Teknologi Sistem Pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti.

ü

10

5

Ellington,H&Race,P.(1993).Producing teaching materials.(2nd ed).London:Kogan Page.

ü

1

6

Razali Nor (1995).Teknologi Pendidikan:2 Media Unjuran dan Media Elektronik.Petaling Jaya;Budiman Sdn.Bhd.

ü

6

7

Boblyer,M.D.(2003).Integrating Educational Technology into Teaching.(3rd ed).New Jersey:Merrill Prentice Hall.

ü

X

8

Dick,N.,Carey,L.&Carey,J.O.(2005).The systematic design of instruction(6th ed.)New York:Pearson,Allyn and Bacon.

ü

3

9

Heinich,R.,molenda,M.,Russel.,J.D.,&Smaldino,S.E.92005).Instructional Media and Technologies for learning.(8th ed).New Jersey:Prentice Hall.

ü

3

10

Newby,T.J,(1996).Instructional technology for teaching and learning.new Jersey:Prentice Hall.

ü

1

11

Joyce,B.R.(2000).Models of teaching.(6th ed).Boston:Allyn and Bacon.

ü

4

12

Priscilla,N.&Karin,M.W.(2003).Teaching with technology:Designing opportunities to learn.(2nd ed).Canada:Thomson Wadsworth.

ü

X

13

Safian bin Abd.Rashid (2002).Pengurusan Sumber:Komponen Teknologi Pendidikan.

ü

X

14

Timothy,J.Newby,Donald,a.Stepich,James,D.Lehman&James,D.R.(2006).Educational technology for teaching and learning (3rd ed).Ohio;Merill Prentice Hall.

ü

2

15

Yusuf Hashim (2002).Teknologi Pengajaran.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.

ü

1

16

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1992). Teknologi Pengajaran. DBP

ü

10

17

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1987). Teknologi Pengajaran. DBP

ü

2

18

Ab.Rahim selamat. (1993). Teknologi Sistem Pengajaran. Fajar Bakti

ü

10

19

Ibrahim Bin Ahmad. (2004). Macromedia Director MX 2004: Asas Pengarangan Multimedia. Kuala Lumpur. Venton Publishing

ü

X

20

Iskandar Ab Rashid dan Zaitun Ismail. (2002). Fotografi: Digital Cara Mudah. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

21

Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd.

ü

5

22

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2000). Macromedia Authorware Attain 5 Siri 2 : Fungsi dan Pembolehubah. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

2

23

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2001). Microsoft Power Point XP: Menguasai Perisian Persembahan Elektronik. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

24

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2001). Adobe Photoshop 6 siri 1: Grafik digital Asas Penggunaan. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

25

Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. (2002) Microsoft Excel XP; Menguasai Perisian Hamparan Elektronik. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

26

Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir. (2003). Adobe Photoshop 7: Fotografi Digital, Web dan Multimedia Siri 1. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

27

Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir. (2005). Animasi: Dari Helaian Kertas Ke Skrin Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

28

Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir. (2006). Teknologi dan Reka Bentuk Grafik Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

29

Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir. (2006). Teknologi Audio Digital: Teori & Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

30

Jamaluddin Harun & Zaidatun Tasir. (2007). Asas Reka Bentuk Laman Web. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

ü

X

31

Jerrolf, D.E.Kemp dan Don C.Smellie. (1997). Perancangan, Penerbitan dan Penggunaan Media. Johor Bahru. Universiti teknologi Malaysia.

ü

3

32

Omar Sharif. (2001). Komputer Peribadi dan Internet: Manual Asas Pemasangan. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

\

ü

X

33

Wang Kan Chang. (2003). Photoshop; Teknik Kombinasi Gambar Digital. Kuala Lumpur. Kwei Information (M) Sdn. Bhd.

ü

X

34

Open University. (2009). Modul HBEF2303 Prinsip Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur. OUM.

ü

X

35

Yusup Hashim. (1993). Transparensi Dalam Sistem Pengajaran. Kuala Lumpur. Fajar Bakti.

ü

4

36

Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah, Rosnah Ahmad Zain. (2009).Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

ü

X

37

Panel Pemurnian Modul. (2009).EDU3105 Modul Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Bahagian Pendidikan Guru, KPM.

ü

X

Disediakan Oleh:

Muhammad Amin bin Simon

Jabatan Teknologi Pendidikan

Tarikh: 20 Mei 2011


No comments: