Jawapan Latihan Lanjutan 4

Soalan Struktur

1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

Kepentingan pengajaran

a) Membantu guru menyampaikan pengajaran dengan cepat.
b) Meransang minat pelajar.
c) Memudahkan guru menyampaikan isi pelajaran.
d) Menji9matkan masa pengajaran.
1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi.

Kepentingan pembelajaran

a) Pelajar dapat membuat hubungkait antara benda konkrit dengan fakta abstrak.
b) Pelajar dapat mengukuhkan ingatan bentuk konkrit tahan lama dari bahan abstrak.
c) Menambah aktiviti pengayaan dan pemulihan pelajar.
d) Membantu pelajar menyelesaikan masalah.
e) Lain-;ain yang fakta yang munasabah.

1 fakta = 1 1/2 markah
Maksima = 6 makrah

1. (b)

a) Tulis terus (write-on semua dokumen ditulis/dilukis sama ada menggunakan tamham/mesin secara terus difilem transparensi/
b) Bertyingkap- Mempunyai beberapa tingkap yang menutup bahagian-bahagian tertentu pada permukaan tranparensi.
c) Berjalur- Mempunyai beberapa jalur sama ada secara melintang atau menegak. Ianya dibuka satu hala sahaja.
d) Bertindih ( Berlapis) - Terdiri dari filem dasar yang dioletak terus pada atau satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletak pada bahagian tepi bingkai.
e) Pusingan- Dibuat secara penutup sisipan (secara menegak, mendatar, pepenjuru atau penutup bulat)
f) Animasi

1 fakta = a markah
Maksima= 4 markah


2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran.

Fokus adalah satu proses untuk mengubah jarak kanta dari permukaan filem supaya satu imej subjek yang jelas akan terbentuk di atas permukaan filem (datar fokus). Proses ini dilakukan dengan cara memutar pelaras fokus kanta dari kiri atau ke kanan sambil juru gambar melihat subjek melalui pemidang tilik.
( 5 markah )

2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil.

Zooming- satu proses di mana juru gambar ingin mendekatkan atau menjauhkan objek di mana juru gambar berada pada posisi yang sama. Keadaan ini akan berlaku apabila juru gambar melakukan atau mengerakkan kanta ke dalam (zoom in close-up ) atau menmgerakkan kantar keluar (zoom aout=wide shot).
( 5 markah )


3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran.

a) Pan- mengambar dengan pergerakan kamera ke kiri atau ke kanan tanpa mengalih kedudukan.
b) Tilt -Kamera menggambar objek yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan keadaan mendongak atau menjunam.
c) Dolly - Kamera bergerak ke hadapan atau ke belakang menjauhi objek.
d)Truck - Kamera bergerak selari dengan subjek yang bergerak ke kiri atau ke kanan.
e) Arching - Gabungan antara trucking, tilting dan panning dalam satu masa.
f) Zoom - Shot jenis ini mendekatkan kita dengan subjek secara medium shot atau close-up.
g) Reverse Zoom- Pergerakan kamera yang semakin menjauhi subjek kepada medium shot atau wide shot.
h) Cranning- Menggunakan crane untuk menggambar terutamanya dari sudut tinggi.

1 fakta = 2 markah
Maksima = 10 markah


( 10 markah)

4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus?

Virus adalah subersif program komputer yang boleh mengakibatkan fail komputer mengalami kerosakan atau terhapus dan mungkin menukar tingkah laku operasi komputer.

4 markah

4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak.

a) "Write protect" pada disket yang digunakan supaya penyalinan tidak dapat digunakan.
b) Jangan menyalin sebarang perisian.
c) Sentiasa gunakan "scan" untuk mengesan kehadiran virus.
d) Sentiasa "boot system" dari cakera padat.
e) Asingkan fail program dari fail data dalam disket berlainan.
f) Pengasingan penggunaan komputer.
g) Lain-lain yang sesuai.

1 fakta = 1 1/2 markah
Maksima= 6 markahSoalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru?

(A) Sumber dan Amalan
(B) Amalan dan Proses
(C) Teori dan Sumber
(D) Teori dan Amalan

2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa?

(A) Berorientasikan bilik darjah
(B) Berorientasikan sumber
(C) Berorientasikan produk
(D) Berorientasikan sistem

3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya?

(A) Memilih kaedah, media dan bahan
(B) Menentukan objektif
(C) Mendorong pengelibatan pelajar
(D) Menilai keseluruhan sistem

4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang

(A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung
(B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu
(C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain
(D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas

5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan

(A) Tunjukcara
(B) Simbol verbal
(C) Simbol visual
(D) Pengalaman sebenar

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran?

I. Objektif pemilihan media
II. Harga media
III. Kebekesanan penggunannya
IV. Media terkini
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) II dan IV sahaja
(D) III dan IV sahaja

7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah

(A) Prinsip Domainan
(B) Prinsip Mudah
(C) Prinsip Harmoni
(D) Prinsip Imbangan

9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D

(A) Grafik
(B) Realia
(C) Diorama
(D) Topeng

11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut?

(A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6
(B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250
(C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture
(D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera

13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?

(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali

(A) wave (.wav)
(B) sound (.snd)
(C) Audio file foemat (.aif)
(D) Real media player (.rmp)

15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali

(B) Badan bingkai
(B) Dilly
(C) Lensa
(D) Viewfinder

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali

(A) Membiarkan sahaja hal tersebut
(B) Menambah animasi teks dan grafik
(C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid
(D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik

17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik?

(A) Picture
(B) Drawing
(C) Movies and sound
(D) Tiada toolbar yang dipaparkan

18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali

(A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan
(B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer
(C) Fleksibiliti dalam pembelajaran
(D) Mempelajari sesuatu dengan cepat

19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran?

(A) Flash
(B) Toolbook
(C) Movie maker
(D) Soundforge

20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet.
Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini?

(A) Virus
(B) Adware
(C) Spyware
(D) Hacking

Soalan Esei

1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas:
(a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan.

Model ASSURe diperkenalkan Heinich et al pada tahun 1996. Enam langkah dalam model ini ialah

A-Analyse Learners (Menganalisis Pengguna)
S - State Objectives ( Menyatakan objektif)
S - Select Methods, Media and Materials ( Memilih kaedah, media dan bahan)
U - Utilize Media and Materials (Mengguna media dan bahan)
R - Require Learnear Participation ( Memerlukan pengelibatan pelajar)
E - Evaluate and Revise ( Melakukan penilaian dan pengubahsuarian)

Maksima = 10 markah

(b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE.

Kriteria yang perlu adan dalam RPH
Susunan yang betul 1 markah
  • Objektif yang betul- 2 markah
  • Konsep pengajaran yang bersesuaian dengan isi kandungan.- 2 markah
  • Langkah-langkah yang dinyatakan - 2 markah
  • Strategi yang nyata.- 2 markah
  • Kreativiti - 1 markah


Maksima = 10 markah


2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini
(a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi.

Prinsip Casper

C - Contrast ( Perbezaan yang ketara)
A - Allignment (susunan)
S - Sumplicity ( Mudah)
P - Proximity ( Berhampiran)
E - Emphasis ( Penekanan)
R - Repetition ( Pengulangan)

Maksima = 10 markah

No comments: