Latihan OHP/Transparensi


Soalan Aneka Pilihan

Jawab semua soalan

1. Manakah daripada berikut terdapat OHP?
I. Pentas kaca
II. Tombol fokus
III. Lensa
IV. Shutter
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D) Semua di atas

2. Semasa menggunakan OHP, suiz OHP terpaksa ditutup pada waktu-waktu
tertentu untuk
I. Mengalihkan perhatian pada guru
II. Mengelakkan keystone berlaku
III. Mengelakkan gangguan
IV. Melanjutkan usia mentol projeksi pada OHP

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, III dan IV
(D) Semua di atas

3. ”Jika transparensi terdiri daripada teks ringkas, guru perlu menunjukkan sedikit
demi sedikit atau baris demi baris.”
Tujuan guru berbuat demikian adalah kerana
I. Menunjukkan minat tentang perkara yang ingin diajar
II. Meningkatkan emosi guru
III. Memberi maklumat langkah demi langkah
IV. Mempermudahkan persembahan maklumat

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan IV sahaja
(D) Semua di atas

4 Maklumat atau ilmu pengetahuan yang mengambarkan prosedur atau proses
rangkaian akan lebih aktif jika ditayangkan melalui transparesni

(A) Selembaran (single transparency)
(B) Tindih-tindan (Overlay transparency)
(C) Tutup-buka (Masking transparency)
(D) Berwarna (Colour transparency)

5. Transparensi selembaran (single transparency) adalah transparensi yang
memuatkan

(A) Konsep perbezaan
(B) Gabungan teks dan gambar
(C) Konsep secara berkesinambungan
(D) Satu konsep tunggal

6. Berikut adalah kesalahan umum yang sering dilakukan apabila menggunakan
transparensi KECUALI

(A) Tulisannya menggunakan huruf serif
(B) Terlalu banyak teks yang ingin ditayangkan
(C) Teks di transparensi menggunakan fon dekoratif yang cantik
(D) Transparensi menggunakan 7 perkataan dalam satu baris

7. OHP merupakan alat yang paling berguna dalam bilik darjah/ Antara berikut
yang manakah merupakan kelebihan OHP?
I. OHP adalah mudah alih
II. Guru dapat mengawal keadaan
III. pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah
IV. OHP dapat mengekalkan minat pelajar sepanjang masa
V. OHP mudah digunakan dan dikendalikan oleh sesiapa sahaja

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan IV
(D) I, III dan IV

8. Terdapat beberapa cara untuk mempersembahkan maklumat dalam transparensi.Yang manakah merupakan cara yang paling berkesan jika seseorang guru inginmenunjukkan perkembangan idea sehingga memperoleh gambaran menyeluruh?

(A) Cara urutan
(B) Cara tindih-tindan
(C) Cara tingkap
(D) Cara animasi


9.
skrin
Kesan herotan (Keystone effect) di atas terjadi apabila tayangan pada OverheadProjector (OHP) dipaparkan pada skrin menegak. Cara yang paling sesuai untukmengelakkan kesan tersebut ialah

(A) Meninggikan paras OHP
(B) Mendongak skrin belakang
(C) Menjauhkan skrin ke sebelah kiri
(D) Menjauhkan skrin ke sebelah kanan

10. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk
pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip?
(A) Animasi
(B) Bertindih
(C) Pusingan
(D) Bertingkap

Soalan Struktur


1. Senaraikan 4 kebaikan menggunakan transparensi/OHP.

a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________
d) ___________________________________________________


2. Senaraikan 4 teknik menghasilkan transparensi.

a) __________________________________________________
b)__________________________________________________
c)__________________________________________________
d)__________________________________________________


3. OHP boleh digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Berikan empat sebab seorang guru menggunakan OHP dalam pengajaran.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________
c)_________________________________________________
d)_________________________________________________

4. Seorang guru harus memastikan cara penggunaan OHP dengan betul untukmemperoleh kesan yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan dua prinsip asas bagaimana menggunakan OHP dengan berkesan.

a) _________________________________________________
b)_________________________________________________


Soalan Esei


1. OHP telah lama digunakan sebagai pengganti kepada papan tulis dalam bilikdarjah. Bandingkan perbezaan antara kedua-dua alat bantu mengajar yangdigunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

No comments: