Proforma Kursus EDU3105

Nama Kursus

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kod Kursus

EDU 3105

Kredit

3 (2 + 1)

Jam Interaksi

60 jam

Prasyarat

TIada

Semester

Keempat

Hasil Pembelajaran

i. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan

ii. Memilih dan menggunakan media pengajaran secara berkesan

iii. Menghasilkan pelbagai media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran

iv. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran

v. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran

vi. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran

vii. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab

Sinopsis

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

Tajuk

Kandungan

Jam

Kuliah

1.

Teknologi Pendidikan

· Konsep

· Domain-domain

· Prinsip-prinsip

· Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

2

2.

Reka bentuk Pengajaran

  • Pengertian
  • Peranan dan kepentingan
  • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
  • Reka bentuk mesej

2

3.

Media Pengajaran

· Konsep

· Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

· Jenis-jenis dan klasifikasi media

2

4.

Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

· Model ASSURE

2

5.

Asas Grafik

· Prinsip

· Reka bentuk visual

· Peralatan penghasilan grafik

2

6.

Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi

· Pengertian bahan 2D dan 3D

· Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,

diorama

2

7.

Asas Fotografi

· Sejarah perkembangan fotografi

· Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera

· Jenis-jenis dan aksesori kamera

· Jenis-jenis filem

· Teknik penggambaran

· Komposisi

· Fotografi digital

2

8.

OHP dan Transparensi

· Bahagian-bahagian dan fungsi OHP

· Pengendalian OHP

· Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP

· Jenis-jenis transparensi

· Teknik penyediaan dan persembahan transparensi

2

9.

Bahan Audio

· Penggunaan peralatan audio

· Perancangan dan penyediaan rakaman

· Rakaman

· Suntingan

2

10.

Penerbitan Video Pendidikan

· Jenis-jenis kamera video

· Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video

· Jenis-jenis syot

· Pergerakan kamera video

· Proses penerbitan video

· Video digital

2

11.

Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

· Pemprosesan Perkataan

· Persembahan Elektronik

· Hamparan Elektronik

· Pangkalan Data

· Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

· Penghasilan pakej multi media pembelajaran

· Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran

8

12.

Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan

· Hak cipta terpelihara (Copyright)

· Keselamatan

· Kerahsiaan

· Kawalan kendiri

2

Amali

· Asas grafik

· Penggunaan bahan-bahan 2D dan 3D

· Asas fotografi

· OHP dan transparensi

· Bahan audio

· Penerbitan video pendidikan

· Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran

2

4

4

2

4

4

10

Jumlah

60 Jam

Penilaian

Kerja Kursus (60%)

Peperiksaan Akhir (40 %)

Rujukan Asas

Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of

instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon.

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning.(8thed.). New Jersey:Prentice Hall.

Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and

learning. New Jersey: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and

Bacon.

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:

Designing opportunities to learn. (2nd ed.).Canada:Thomson

Wadsworth.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan.

(1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran.Kuala

Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen

teknologi pendidikan.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman &

James, D. R.(2006).Educational technology for teaching

and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit

Fajar Bakti.


No comments: