Buku Rujukan

Perancangan,Penerbitan dan Penggunaan Media Pengajaran
Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Alim Norah Md Nor.(2003), Sains Komputer; Teknik dan Teknologi. Kuala Lumpur. Venton Publishing.


Jamaluddin Harun dan Zaidatun Tasir.(2007). Asas Reka Bentuk Laman Web.Kuala Lumpur. Venton Publishing.
Ismail Zain.(2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.Kuala Lumpur. Utusan Publication Sdn. Bhd.


Jamaluddin Harun dan Zaidatun Tasir.(2006). Teknologi dan Reka Bentuk Grafik Digital. Kuala Lumpur. Venton Publishing.Jamalluddin \harun dan Zaidatun Tasir.(2007). Teknologi Audio Digital: Teori dan Praktis. Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Noriati A. Rashid, et. al (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Oxford Fajar Sdn. Bhd,Selangor.


Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir.(2007).Teknologi Video Digital: Teori dan Praktis.Kuala Lumpur. Venton Publishing.Jamalluddin Harun dan Zaizatun Tasir. (2005). Animasi Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital.Kuala Lumpur. Venton Publishing.Teknologi Pengajaran
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Pengintegrasian ICT dalam Pendidikan Penyelidikan, Amalan dan Aplikasi

Pembelajaran Multi Media


Reka Bentuk Perisian MultimeidaPenguursan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Sains Perpustakaan

Zoraini Wati Abas.(1993).Komputer Dalam Pendidikan.Kuala LUmpur.Penerbit Fajar Bakti.

Life Library of Photography.(1982) The Studio (Revised Edition). Time Life Book
Abd Rahim bin Selamat.(1988). Teknologi Sistem Pengajaran.Subang Jaya.Kentarmas Jati. Sdn. Bhd.

Judy Lever Duffy, Jean B. McDonald,Al P.Mizell.(2003).Teaching and Learning with Technology.Boston.Pearson Education. Inc.
Open University Malaysia .(2007). Prinsip Teknologi Pengajaran.Kuala Lumpur.Iskandar bin Ab. Rashid dan Zaitun Ismail.(2006).Fotografi Digital Cara Mudah.Kuala Lumpur. Venton.

No comments: