Rancangan Semester

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

AKADEMIK/ KOKURIKULUM

SEMESTER 2 ( JUN-NOVEMBER ) TAHUN 2011

Nama Pensyarah :

Jabatan/Unit : TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Mata Pelajaran / Kursus/Jenis Kokurikulum : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kod Kursus : EDU3105

Kredit : 3 (2+1)

Kumpulan Diajar : PISMP SEM 4-PISMP-RBT3/RBT4 Ambilan Jun 2010

Minggu/ Tarikh

Topik/Tajuk

Jam Interaksi

(Seminggu)

Catatan

M 1

20/6/2011- 24/6/2011

1. Teknologi Pendidikan (Kuliah 2 jam)

· Konsep

· Domain-domain

· Prinsip-prinsip

· Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

2. Reka bentuk Pengajaran (Kuliah 2 jam)

  • Pengertian
  • Peranan dan kepentingan
  • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
  • Reka bentuk mesej

Tutorial (1 jam)

Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan tentang sesi amali & Independent Student Learning (ISL).

Pembahagian kumpulan untuk sesi praktikal

ISL

· Membuat rujukan di pusat sumber tentang ”Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

· Membuat rujukan di Pusat Sumber mengenai topik “Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE”.

Kuliah : 4 jam

Amali : 0 jam

Tutorial: 1 jam

M 2

27/6/2011 –

1/7/2011

3. Media Pengajaran (Kuliah 2 jam)

· Konsep

· Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran

· Jenis-jenis dan klasifikasi media

4. Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran (Kuliah 2 jam)

· Model ASSURE

ISL

· Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang pelbagai jenis media.

· Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik

Kuliah : 2 jam

Amali : 0 jam

M 3

4/7/201

8/7/2011

5. Asas Grafik (Kuliah 2 jam)

· Prinsip

· Reka bentuk visual

· Peralatan penghasilan grafik

Amali Grafik (2 jam)

Menunjukcara penggunaan kamera digital serta cara membuat imbasan dengan bantuan scanner supaya reka bentuk visual yang menarik.

ISL

· Merujuk kepada Bab 4 dalam Smaldino,S.E, et al.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. kajikan kualiti di mana seseorang pereka cipta harus teliti dalam penghasilan rekabentuk visual yang menarik.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 4

11/7/2011

-

15/7/2011

6. Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi (Kuliah 2 jam)

· Pengertian bahan 2D dan 3D

· Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,

Diorama

Amali Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi (2 dpd. 4 jam)

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran

ISL

Mengakses Chapter 9 dalam laman http://www.prenhall.com/smaldino melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam Portfolio Activities.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

Tutorial : 1 jam

M 5

18/7/2011

-

22/7/2011

Amali Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi (2 dpd. 4 jam)

Dalam kumpulan, pelajar menyediakan salah satu bahan 2D atau 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran

7. Asas Fotografi (Kuliah 2 jam)

· Sejarah perkembangan fotografi

· Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera

· Jenis-jenis dan aksesori kamera

· Jenis-jenis filem

· Teknik penggambaran

· Komposisi

· Fotografi digital

ISL

· Merujuk kepada Section A dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey: Pearson Educational Inc. , bincang dan senaraikan langkah-langkah memerlihara dan memulihara cetakan fotografi anda

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 6

25/7/2011

-

29/7/2011

Amali Fotografi (4 jam)

Menghasilkan bahan pengajaran

berasaskan 5 keping cetakan fotograf menggunakan beberapa teknik-teknik penggambaran

Kuliah : 0 jam

Amali : 4 jam

M 7

1/8/2011

-

12/8/2011

8. OHP dan Transparensi (Kuliah 2 jam)

· Bahagian-bahagian dan fungsi OHP

· Pengendalian OHP

· Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP

· Jenis-jenis transparensi

· Teknik penyediaan dan persembahan transparensi

Amali OHP dan transparensi (2 jam)

Menyediakan OHP berdasarkan sebuah cerita kanak-kanak. Gunakan kreativiti untuk menghasilkan OHP transparensi.

ISL

Berdasarkan kepada Ellington,H.(1996). Using the overhead projector effectively. Retrieved 4 Dec

2007 from http://apu.gcal.ac.uk/ciced/Ch.15.html., gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

1/8/2011 Awal Ramadhan

M 8

8/8/2011

-

12/8/2011

9. Bahan Audio (Kuliah 2 jam)

· Penggunaan peralatan audio

· Perancangan dan penyediaan rakaman

· Rakaman

· Suntingan

Amali suntingan audio ( 2 dpd. 4 jam)

Membuat rakaman audio bagi digunakan bersama dengan OHP cerita kanak-kanak yang dipilih (2 jam)

(Kerja Kumpulan

ISL

Berdasarkan Bab 11 dalam

Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. dan artikel artikel lain, banding beza Akta Hak cipta yang digunapakai di Malaysia dan antarabangsa

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 9

15/8/2011

-

19/8/2011

Amali suntingan audio ( 2 dpd. 4 jam)

Membuat rakaman audio bagi digunakan bersama dengan OHP cerita kanak-kanak yang dipilih (2 jam)

(Kerja Kumpulan)

10. Penerbitan Video Pendidikan (Kuliah 2 jam)

· Jenis-jenis kamera video

· Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video

· Jenis-jenis syot

· Pergerakan kamera video

· Proses penerbitan video

· Video digital

ISL

Berdasarkan rubrik penilaian video di akhir Bab 12 dalam Smaldino,S.E., Russell,J.D.,Heinich,R. & Molenda,M.(2005). Instructional technology and media for learning. (8th ed.).New Jersey:Pearson Educational Inc. , buat penilaian interaktif mana-mana CD video yang dihasilkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan,

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

17/8/2011 Nuzul Al-Quran

M 10

22/8/2011

-

26/8/2011

PENGALAM BERASASKAN SEKOLAH

M 11

29/8/2011

-

2/9/2011

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

HARI RAYA AIDIL FITRI 30/31 OGOS 2011

M 12

5/9/2011

-

9/9/2011

Amali Penerbitan Video Pendidikan (4 jam)

Menghasilkan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) bervideo selama 15 minit berdasarkan papan cerita dan skrip yang disediakan (Kerja kumpulan)

Kuliah : 0 jam

Amali : 4 jam

M 13

12/9/2011

-

16/9/2011

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2 dpd. 8 jam)

· Pemprosesan Perkataan

· Persembahan Elektronik

AMALI (2 dpd. 10 JAM)

Latihan Amali 1:

Membuat bahan pengajaran berbentuk brosur daripada template berasaskan perisian pemerosesan perkataan

Latihan Amali 2: Menyediakan slaid powerpoint berdasarkan topik pengajaran dalam matapelajaran terpilih

ISL

Buat rujukan dalam Pusat Sumber and bincang dengan rakan-rakan mengenai topik ” Impak pemerosesan perkataan dalam pendidikan dan isu-isu berkait dengan pemerosesan perkataan.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 14

19/9/2011

-

23/9/2011

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2 dpd. 8 jam)

· Hamparan Elektronik

· Pangkalan Data

AMALI (2 dpd. 10 jam)

Latihan Amali 1:

Berdasarkan data yang diberi, bina borang markah pelajar

Latihan Amali 2: Menyedia jadual dengan Microsoft Access berdasarkan data yang disediakan.

ISL

· Dengan mengakses internet, cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran

· Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut:

· Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi palajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi?

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

HARI MALAYSIA 16/9/2011

M 15

26/9/2011

-

30/9/2011

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2 dpd. 8 jam)

· Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

· Penghasilan pakej multi media pembelajaran

AMALI PENGINTEGRAIAN TMK DALAM P&P (2 dpd 10 jam)

Latihan 1 :

Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 16

3/10/2011

-

7/10/2011

11. Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2 dpd. 8 jam)

· Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan

· Penghasilan pakej multi media pembelajaran

· Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran

AMALI PENGINTEGRAIAN TMK DALAM P&P (2 dpd. 10 JAM)

Latihan 1 :

Dalam kumpulan, pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan Macromedia Authorware 6.5 untuk mengajar satu topik pengarangan

ISL

Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 17

10/10/2011

-

14/10/2011

11. Amali Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2 dpd.10 jam)

Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari

12. Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan (Kuliah 2 jam)

· Hak cipta terpelihara (Copyright)

· Keselamatan

· Kerahsiaan

· Kawalan kendiri

ISL

Dalam seminggu, buat koleksi tentang perkembangan baru tentang media elektronik dalam surat khabar, berita, majalah dan sumber media yang lain. Secara kumpulan, sediakan 1-2 mukasurat laporan menghuraikan impak perkembangan baru ini terhadap pembelajaran pelajar.

Kuliah : 2 jam

Amali : 2 jam

M 18

17/10/2011

-

21/10/2011

MINGGU ULANGKAJI / PERKHEMAHAN WAJIB UNIT BERUNIFORAM

M 19

24/10/2011

-

28/10/2011

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

DEEPAVALI

26 OKTOBER 2011

M 20

31/10/2011

-

4/11/2011

MINGGU ULANGKAJI

M 21

7/11/2011

-

11/11/2011

MINGGU PEPERIKSAAN

HARI RAYA QURBAN

6/11/2011,

7/11/2011 CUTI UMUM

M 22

14/11/2011

-

18/11/2011

MINGGU PEPERIKSAAN

JUMLAH

Kuliah 30 jam

Amali 30 jam

Jumlah 60 jam+ 1 jam Tutorial

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan/

Ketua Unit Kokurikulum

Tandatangan Pensyarah Tandatangan

____________________________________ ______________________________________

(Nama: ) (Nama:, )

Tarikh: 13/6/2011 Cap Jabatan:

Tarikh: 13/6/2011


No comments: