Aneka Pilihan-2D
Soalan Aneka Pilihan

1. Bahan 2D adalah merujuk kepada
I. Bahan yang mempunyai penjang dan lebar
II. bahan adalah leper dan tidak direka bentuk untuk memberi kedalaman.
III. Akaurium dan boneka adalah contoh bahan 2D
IV. Bahan yang mempunyai 2D
(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

2. Berikut adalah kategori contyoh bahan 2D kecuali

(A) Bahan bercetak
(B) Graf
(C) Poster
(D) Realia

3. Kelebihan menggunakan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran

I. Gambar adalah murah dan mudah didapayi
II. Perincian visual memudahkan pemahaman topik-topik tertentu.
III. Gambar dapat memfokuskan tumpuan pelajar dan mem[erlembangkan pemikiran kritis.
IV. Gambar memnerikan tanggapan negatif kepada pelajar.

(A) I dan II sahaja
(B) II dan III sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) Semua di atas

4. Terdapat beberapa jenis graf. Merujuk kepada rajah di bawah, apakah jenis graf tersebut?(A) Graf bar
(B) Graf pie
(C) Graf garisan
(D) Graf skala dua

5. Terdaoat beberapa jenis carta dalam penyediaan bahan 2D. Berikut adalah contoh carta yang dimaksudkan kecuali

(A) Carta alir
(B) Carta garisan masa
(C) Carta proses
(D) Carta organisasi

6. Sebagai seorang guru yang ingin mengajar topik "Penjajahan Melaka". Pilih bahan pengajaran yang boleh digunakan di dalam bilik darjah supaya pelajaran itu lebih berkesan.

I. Peta negeri Melaka
II. Carta organisasi pentadbiran negeri Melaka
III. Gambar-gambar tempat bersejarah di negeri Melaka
IV. Diorama tentang perkembangan Melaka abad ke 16
(A) I, II dan III
(B) I, III dan IV
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV

7. Berdasarkan satu pelajaran Sejarah yang diajar, pelajar dikehendaki membina semula situasi di atas meja dengan alam sekitar dilukis pada kadboddan dilekatkan pada dinding sebagai latar. Situasi ini digambarkan dalam

A) Model
(B) Diorama
(C) Carta aliran
(D) Lukisan

8. Peta mempunyai ciri-ciri berikut:

I. Peta adalah sala yang digambarkan di atas kertas.
II. Merupakan perwakilan abstrak tempat sebenar di mana manusia tinggal.
III. Terdiri dari simbol visual , garisan dan warna.
IV. Simbol-simbol peta adalah mewakili benda-benda sebenar
(A) I dan II
(B) I, II dan III
(C) II, III dan IV
(D)Semua di atas

9. Kategori bahan 3 D adalah dikategorikan seperti di bawah.

I. Realia
II. Model diorama
III. Patong
IV. Carta
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D)Semua di atas

10. Boneka ini dikenali sebagai marionette.
Boneka ini ini diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier machem plaster of paris
Tali-tali halus disambungkan ke bahagian-bahagian sendi boneka seperti sikum kaki, pinggang, lutut, tangan agar boleh digerakkan seperti manusia.
Tali akan ditarik-tarik untuk mengerakkan boneka tersebut.

Ciri boneka di atas merujuk epada

(A) Boneka sarong tangan
(B) Boneka tali
(C) Boneka lidi
(D) Boneka wayang kulit

11. Ciri-ciri
  • Merupakan bulatan
  • Dibahagi kepada segemen
  • Setiap segemen mewakili sebahagian atau peratus daripada keseluruhan
  • Gabungan semua segemen lengkap 100%

Pernyataan di atas merujuk kepada

(A) Tabular
(B) Graf bar
(C) Graf pie
(D) Graf skala dua

12.
  • Adakah gambar autentik?
  • Adakah gambar menunjukkan situasi sebenar?
  • Adakah gambar mudah difahami?
  • Adakah gambar mudah dan jelas?

Pernyataan di atas merujuk kepada

(A) Pemilihan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas
(B) Memilih gambar sebagai bahan mengajar di dalam kelas
(C) Penyediaan bahan bantu mengajar
(D) Memilih kaedah dan teknik mengajar di dalam kelas

13. Bahan bercetak sering digunakan sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas. Namun bahan ini mempunyai kekangan yang tersendiri. Apakah kekangan bahan bercetak tersebut?

I. Bahan bercetak ditulis dengan sasaran pembaca tertentu
II. Amalan penggunaan bahan bercetak dianggap sebagai bahan hafalan
III. Merupakan persembahan maklumat satu hala
IV. Bahan bercetak boleh diperolehi dalam pelbagai topik dan bentuk

(A) I dan II
(B) II dan III
(C) I, II dan III
(D) I, II, III dan IV

14.


Gambarajah di atas dapat dikategorikan kepada

(A) Carta klasifikasi
(B) Carta Tabular
(C) Carta garis masa
(D) Carta organisasi

15. Kelebihan penggunaan bahan 3D di dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut:

I. Bahan 3D mempunyai ruang yang luas untuk menyimpan bahan
II. Pelajar boleh belajar tentang masa ini untuk objek-objek yang digunakan dalam kehidupan seharian
III. Bahan 3D menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pengalaman konkrit
IV. Bahan 3D mengembangkan kemahiran dari segi mengenalpasti, memilih, memelihara, membuat hipotesis, menganalisis dan menilai
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV

16. Berikut adalah contoh-contoh bahan 3D yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

I. Carta klasifikasi
II. Kon
III. Realia
IV. Kuboid
(A) I dan II
(B) II dan III
(C) II,III dan IV
(D) I, II, III dan IV

No comments: