Latihan Bahan 2D

BAHAN 2 D


1. Apakah yang dimaksudkan dnegan bahan 2D?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................


2. Senaraikan 6 contoh bahan 2D
a) ....................................................................................
b) .................................................................................
c) ...................................................................................
d) ...................................................................................
e) ....................................................................................
f) .....................................................................................


3. Senaraikan kelebihan bahan bercetak.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................
e) .......................................................................................
f) .......................................................................................


4. Senaraikan kelemahan bahan bercetak.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................
e) .......................................................................................
f) .......................................................................................


5. Nyatakan jenis-jenis carta yang anda tahu.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................


6. Nyatakan jenis-jenis graf yang anda tahu.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .......................................................................................


7. Apakah kelebihan menggunakan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran?
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) .....................................................................................
e) .....................................................................................
f) ......................................................................................

8. Buku teks merupakan salah satu bahan pengajaran yang amat penting dalam bilik darjah. Berikan dua cara guru boleh menggunakan buku teks secara berkesan.
a) ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

b) ......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

9. Gambar merupakan bahan bantu mengajar yang sering kali digunakan oleh guru pada peringkat tahap satu sekolah rendah. Nyatakan dua sebab penggunaan gambar sangat berkesan untuk menerangkan konsep kepada murid-murid tahap satu?

a) ......................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

b) ......................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

10. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif dengan bahan bercetak dan peranan anda sebagai guru dalam bilik darjah.

No comments: