Latihan Prinsip Asas Grafik

Jawab soalan berikut:


1. Apakah yang dimaksudkan grafik?

............................................................................
...........................................................................
...........................................................................

2. Apakah fungsi grafik dalam pembelajaran?

...........................................................................
............................................................................
............................................................................

3. Senaraikan elemen asas reka letak grafik.

a). ......................................................................
b) ......................................................................
c) .......................................................................
d) ......................................................................
e) ......................................................................
f) ........................................................................

4. Pilih dua daripada elemen tersebut dan huraikan secara terperinci asas reka letak grafik berkenaan. Berikan contoh yang sesuai mengikut pengkhusususan mata pelajaran anda.

a).........................................................................
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

b) ........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

5. Prinsip reka letak vusual dipermudah dengan akronim CASPER. Senaraikan perinsip CASPER berkenaan.

a).......................................................................
b).......................................................................
c) .......................................................................
d)......................................................................
e) .....................................................................
f) .....................................................................


6. Pilih tiga elemen prinsip CASPER dan terangkan secara terperinci prinsip berkenaan. Berikan contoh yang sesuai mengikut pengkhususan mata pelajaran anda.

a) ..........................................................................
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

b)............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

c) ............................................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

7) Apakah yang dimaksudkan Tipografi?

..........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

8) Bagaimana pemilihan tipografi digunakan untuk menyediakan bahan persembahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................


Soalan Esei

1. Jelaskan prinsip-prinsip asas grafik. Nyatakan apa jenis-jenis grafik (ciri-ciri grafik) yang dapat memberi maksudkan yang hendak disampaikan dengan lebih baik. Huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

No comments: