Contoh Soalan Latihan 3Soalan Struktur
1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................
.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................
.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................


2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisi gambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1. Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk

(A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah
(B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
(C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran
(D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai objektif pengajanran. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili

(A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa
(B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar
(C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah
(D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah


3. Menurut Duck dan Reiser (1989), "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Berikut yang manakah bukan termasuk proses sistematik yang dimaksudkan?

(A) Melakar
(B) Membangun
(C) Melaksana
(C) Menilai

4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang?

(A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar.
(B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media.
(C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan.
(D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan persepsi yang sama.

5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paling sesuai digunakan ialah

(A) penerangan
(B) Gambar pegun
(C) Objek 3 dimensi
(D) rakaman video


6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas?

I. Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri.
II. Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan.
III. Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran.
IV. Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan.

(A) I, II dan III sahaja
(B) I, II dan IV
(C) I,III dan IV
(D) I,II,III dan IV

7. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang terang ialah

(A) Tekstur
(B) Warna
(C) Nilai
(D) Bentuk

8.
Gambar 1Gambar 2


Apakah prinsip yang membezakan susun letak subjek utama dalam kduadua buah potrait di atas?

(A) Prinsip dominan (Dominan)
(B) Prinsip mudah ( Simplicity)
(C) Prinsip satu pertiga (Rule of thirds)
(D) Prinsip penyatuan (Uniformity)

9. Bahan 2D atau Tiga Dunebsi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar. Antara berikut adalah kelebihan bahan 3D sekiranya digunakan di dalam kelas kecuali

(A) Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain
(B) Pelajar dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik
(C) Menggalakkan guru membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan
(D) Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana pelajar dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar.

11. Jenis shot yang manakah kurang sesuai digunakan dalam situasi temuramah bagi menunjukkan tetamu yang ditemuramah?

(A) Over the shoulder
(B) High angle shot
(C) Two shot
(D) Long shot


12.

Cara mengurangkan kesan herotan (key stone effect) di atas dalam tayangan Overhead Projector ialah

(A) Menempatkan projektor ke sebelan kiri skrin
(B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin
(C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin
(D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin

13. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran?

(A) Tulis terus
(B) Bertingkap
(C) Berjalur
(D) Bertindih

14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Berikut adalah antara kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio.

I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca
II. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan
III. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar
IV. Sekiranya pita audio telah dimainkan, ianya telah ditentukan kadar masa. Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah.

(A) I dan II sahaja
(B) I dan IV sahaja
(C) I, II dan III sahaja
(D) I, II dan IV sahaja


15. Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa digunakan kecuali

(A) Gambar sudut rendah
(B) Gambar sudut tinggi
(C) Gambar sudut kanta
(D) Gambar sudut paras mata

16. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan dalam aplikasi persembahan elektronik. Antara beriku merupakan kelebihan papan cerita kecuali

(A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer
(B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan
(C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa pembangunan
(D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting


17. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengarangan multimedia

(A) Adobe Photoshop
(B) Comel Zamrud
(C) Microsoft Publisher
(D) Dreamweaver

18. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik.

(A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data
(B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi
*C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai
(D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik

19. Apakah tujuan utama penggubalan undang-undang hakcipta di negara kita?

(A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan baik
(B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin
(C) Mengelakkan orang lain menumpang nam,a bagi produk yang dihasilkan
(D) Mengelakkan produk diperbanyakkan

20. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka (open source)?

(A) Linux
(B) MS Office
(C) Windows Movie Maker
(D) Adobe Photoshop


Soalan Esei


1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.


November 2008

Jawapan Latihan Lanjutan 3

No comments: