Latihan Lanjutan 3 - Jawapan

Jawapan yang diharapkan

Soalan Struktur


1. (a) (i) Apakah media pengajaran?

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran.

a)...............................................................................
b)...............................................................................

1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut;

i. Kemahiran motor-................................................................
......................................................................................

ii. Kemahiran mental ..............................................................
.......................................................................................

iii. Kemahiran lisan .................................................................
.......................................................................................

2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut

(i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex)

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400

a)......................................................................................
b)......................................................................................

(iii) apertur 2.8 dam apertur 32

a)......................................................................................
b)......................................................................................


2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisi gambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan.

a)......................................................................................
b)......................................................................................
c).......................................................................................

3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalanbkan di bilik mesyuarat sekolah.
Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................

3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut.

a)........................................................................................
b)........................................................................................
c).........................................................................................
d)........................................................................................
e).........................................................................................
f).........................................................................................

4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
a).......................................................................................
b).......................................................................................

4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

a).......................................................................................
b).......................................................................................
c).......................................................................................


Soalan Aneka Pilihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.Soalan Esei

1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.
(a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda.

1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan.

(a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.

(b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda.

3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik.

3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.


November 2008

2 comments:

Dyana Shaifulhaq said...

Salam en. Tkde jawapan pun?

anizah said...

klu ada jwpn lg baguskan,