Topik 10-Penerbitan Video Pendidikan

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Amali
[Membuat rakaman dan editing video] -- Selaraskan hasil tugasan ini bersama dengan Tugasan Semester (Projek Akhir). Dalam aktiviti ini anda boleh lakukan pada masa-masa yang sesuai dan boleh dilakukan di luar bilik kelas untuk lakukan pengambaran dan melakukan sunting/editing di dalam makmal.
Aktiviti 2
Bina papan cerita (story board) yang boleh menjadi panduan supaya memudahkan anda membuat pengambaran.
  • Buat rakaman berdasarkan papan cerita anda
  • Lakukan proses suntingan
    • cuba sisipkan audio (rakaman atau muzik) yang bersesuaian
    • sisipkan teks yang bersesuaian
    • sisipkan grafik-grafik lain yang mungkin membantuk penghasilan video yang lebih baik
    • hasilkan kesan-kesan khas yang.


Penghasilan video mungkin dalam lingkungan 5 - 10 minnit.

No comments: