Topik 8- Bahan Audio

Aktiviti 1
Laksanakan persembahan yang telah ditetapkan dalam tugasan Persembahan. Peruntukan masa di antara 15 minit hingga 20 minit. Semasa persembahan anda digalakan menggunakan pelbagai teknik penyampaian yang difikirkan sesuai dan dapat menarik minat rakan-rakan anda.
Aktiviti 2
Baca maklumat bagaimana cara untuk merakam sesuatu audio, sama ada dengan cara analog atau digital.
Aktiviti 3 Bincang bersama rakan; apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana ia dapat digunakan.

Simpan hasil perbincangan anda sama anda dengan pemproses perkataan atau persembahan elektronik.
Amali
[Penghasilan rakan audio]
Aktiviti
Bersama rakan berbincang skrip yang sesuai untuk dibuat rakaman. Kemudian cuba buat rakaman dengan menggunakan radio atau komputer.
Aktiviti
Dengan komputer atau lain-lain alatan yang sesuai buat proses suntingan.

No comments: